Presentations in Meetings and Conferences

 

Presentations in National Meetings

 

1.   Katyonik   Tuzların  Polimerik  Sistemlerde  Kullanımı

 

      Y.Yağcı

      1. Ulusal  Makromolekül  Sempozyumu,  Ankara  (1983)

 

2.   Fenilazotrifenilmetan  ve  Türevlerinin  Fotokimyasal  Polimerleşmede

      Kullanımı  ve  Sonlandırıcı  Etkisi

      

      B. Hazer, Y. Yağcı

      1. Kimya  Sempozyumu,  Erzurum  (1984)

 

3 .  Aktif  Uçlu  Politetrahidrofuran  Sentezi  ve Graft  Polimerleşmesi

     

      Y. Yağcı,  A. C. Aydoğan  ve  M. Acar

      1.  Kimya  Sempozyumu,  Erzurum  (1984)

 

4.   4-Vinilsiklohekzendioksidin  Katyonik  Polimerizasyonu

 

      Y. Yağcı,  A. C.  Aydoğan  ve  G. Hızal

      1.  Kimya  Sempozyumu  (1984)

 

5.   Taç   (Crown)  Eter  İçeren  Polimerlerin  Sentezi

 

      Y. Yağcı,  Ü. Tunca  ve  N. Bıçak

      1. Ulusal  Makromolekül  Kollekyumu, Ankara (1984)

 

6.   Yeni  Amid-Oksim  Polimerlerinin  Sentezi  ve Bunların  Metal  İyonlarıyla

      Çapraz  Bağlanması

 

      N. Bıçak, Ü.Tunca  ve  Y. Yağcı

      1.  Ulusal  Makromolekül  Kollokyumu, Ankara  (1984)

 

7.   Sülfonyum  ve  İyodonyum  Tuzlarının  Yükseltgenmiş  Polimerleşmede

      Kullanımı

 

      Y. Yağcı

      II. Ulusal Makromolekül Sempozyumu, Ankara  (1985)

 

8.   Katyonik  ve  Radikal  Mekanizmalarının  Kombinasyonu  ile  Blok

      Kopolimer  Sentezi

 

      Y. Yağcı

      II.  Kimya  Sempozyumu, Ankara  (1985)

 

9.   Stiren-Bütil  Vinileter  Blok  Kopolimer  Sentezi

 

      Y. Yağcı, M. Acar, G.  Hızal, B. Baysal  ve  H. Yıldırım

      III.  Ulusal  Kimya  Sempozyumu,  Ankara  (1986)

 

10. Yeni  Bir  Yöntemle  Makro-Gözenekli  Poli(stiren-ko-divinil benzene)

      Kürelerin  Eldesi

 

      N. Talınlı,  A. Akar,  A.C. Aydoğan ve Y.Yağcı

      III.  Ulusal  Kimya  Sempozyumu, Ankara  (1986)

 

11. Yüzeyler  Arası  Polimerizasyon  ile  Makroazobaşlatıcı  Sentezi

 

      U. Tunca, Y. Yağcı  ve  N. Bıçak

      III.  Ulusal  Kimya  Sempozyumu,  Ankara  (1986)

 

12. Tetrahidrofuran'ın  Klorlanmış  Hycar  Polimerleri  ve  AgBF4  ile  Polimerizasyonu

  

      A. Sakarcan, Y. Yağcı   ve  A . C.  Aydoğan

      III.  Ulusal  Kimya  Sempozyumu, Ankara  (1986)

 

13. Fotokimyasal  Katyonik  Polimerizasyonda  Son  Gelişmeler

 

      Y. Yağcı

      III.  Ulusal  Makromolekül  Sempozyumu,  Ankara  (1986)

 

14. İniferter  Yöntemiyle  Metakrilonitril  ile  Hekzaflorbütil  Metakrilat  Blok

      Kopolimer  Eldesi

 

      M. Acar, Y. Yağcı  ve  W.  Schnabel

      V.  Kimya  ve  Kimya  Mühendisliği  Sempozyumu

 

15. Fenilazotrifenilmetanın Fotokimyasal Bozunması Sırasında Katyonik Tanecik                                                         

      Oluşumu

 

      M. Acar, Y.Yağcı ve W. Schnabel

      V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu , Ankara (1989)

 

16. Tetrahidrofuranın 4,4'-Azobis(4-siyanopentanoilklorür) AgSbF6 Sistemi ile

      Başlatılmış Katyonik Polimerizasyonu

 

      G. Hızal ve Y.Yağcı

      V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu , Ankara (1989)

 

17. Polibutadienlerin Dimetildiazomalonatın Katalitik ve Fotokimyasal Bozunmasıyla

      Modifikasyonu

 

      T. Mazlumoğlu, O.Anaç ve Y.Yağcı

      VI. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası (1989)

 

18. Kararlı Vinil Katyonları : Sentezi ve Başlatıcı Olarak Katyonik Polimerizasyonda

      Kullanımı

 

      Y.Yağcı, C. H. Fisher ve W. Schnabel

      VI . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası (1989)

 

19. Tersiyer Amin Sonlu Polimer Sentezi ve Başlatıcı Olarak Katyonik 

      Polimerizasyonda Kullanımı

 

      G. Hızal, U. Tunca ve Y.Yağcı

      VI . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası (1989)

 

20. Çapraz Bağlı Poliester Üzerine Graft Polimerizasyonu

 

      A. T. Erciyes, I. Tansug ve Y.Yağcı

      VI . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası (1989)

 

21. Katyonik Peroksikarbamat Sentezi ve Seyreltik Çözelti Özellikleri

 

      H. Yıldırım, E. Altan, B. M. Baysal ve Y.Yağcı

      VI . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası (1989)

 

22. Taç Eter İçeren Polimer Eldesi Makroazonitrillerin Sentezi, Parçalanma,  

      Parçalanma Kinetiği ve Başlatıcı Özellikleri

 

      Ü. Tunca ve Y.Yağcı

      VI . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası (1989)

 

23. Lipoamidin Fotokimyasal Bozunması Laser Flaş Fotoliz ile İncelenmesi

 

      M. H. Acar, Y.Yağcı, A. C. Aydoğan, T. Endo ve W. Schnabel

      VI . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası (1989)

 

24. Bis(2-amino trifenoksi) eten Glioksal ile Metal İyonları Varlığında

      Makrosiklizasyonu

 

      N. Bıçak, G. Koza ve Y.Yağcı

      VI . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası (1989)

 

25. Polisirenin Klorometillendirilmesi İçin Yeni Bir Yöntem

 

      N. Bıçak, G. Koza ve Y.Yağcı

      VI . Kimya ve Kimya Mühendisliği  Sempozyumu, Kuşadası (1989)

     

26. Onyum Tuzları : Fotokimyası ve Polimerik Sistemlerde Kullanımı

 

      Y.Yağcı

      VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği  Sempozyumu, Kıbrıs (1991)

 

 27. Azo-benzoin Başlatıcılar ve Blok Kopolimer Sentezi

 

       A. Önen ve Y.Yağcı

       VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kıbrıs (1991)

 

28. Azo Grubu İçeren Poliakrilamidin Redoks Yöntemiyle Sentezi

 

      İ. E. Serhatlı, Ü. Tunca ve Y.Yağcı

      VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kıbrıs (1991)

 

29. Poliazoamid Başlatıcılar ve Blok Kopolimer Sentezi

 

      S. Denizligil ve Y.Yağcı

      VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kıbrıs (1991)

 

30. Yeni Bir Metodla Yüksek Molekül Ağırlıklı Poliakrilamid Sentezi

 

       M. Erim, A.T. Erciyes, İ.E. Serhatlı ve Y.Yağcı

       VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kıbrıs (1991)

 

31. Onyum Tuzlarının Yeni Bir Yöntemle Fotoresistte Negatif Kullanımı

 

      A. Kuntman, A.Önen ve Y.Yağcı

      VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kıbrıs (1991)

 

32. Yeni Bir Redoks Sistemi ile PEG Esaslı Çok Bloklu Kopolimer Sentezi

 

       İ. Çakmak, B. Hazer ve Y.Yağcı

       VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kıbrıs (1991)

 

33. Kurşun Tetraasetat Varlığında Fotokimyasal Olarak Stiren-Metilmetakrilat

      Kopolimer Sentezi

 

      A.Önen ve Y.Yağcı

      VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kıbrıs (1991)

 

34. Polietilenglikol Segmentli Poliakrilamid Flokulantların Redoks Polimerizasyonu ile

      Sentezi

 

      A.T. Erciyes, M.Erim, B. Hazer ve Y.Yağcı

      VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul (1992)

 

35. Aktiflenmiş Monomer ve Serbest Radikal Mekanizmalarıyla Blok Kopolimer

      Sentezi

 

      İ. E. Serhatlı ve Y.Yağcı

      II . Türkiye-Azerbaycan Polimer Sempozyumu, Ankara (1992)

 

36. Blok Kopolimer Sentezinde Yeni Yöntemler

 

      Y.Yağcı

      II . Türkiye-Azerbaycan Polimer Sempozyumu, Ankara (1992)

 

37. Yapısında Tioeter ve Sülfon Grubu İçeren Poliamid Sentezi ve Reaksiyonları

 

       S. Denizligil, N. Bıçak ve Y.Yağcı

       II . Türkiye-Azerbaycan Polimer Sempozyumu, Ankara (1992)

 

38. Zincir Transfer Polimerizasyonu ve İnifer Proses Yardımıyla Blok Kopolimer

      Sentezi

 

      P. Demircioğlu, M. H. Acar ve Y.Yağcı

      II . Türkiye-Azerbaycan Polimer Sempozyumu, Ankara (1992)

 

39. Sikloheksendioksidin Yük Transfer Kompleksleri ile Başlatılmış Fotokimyasal

      Katyonik Polimerizasyonu

     

      G. Hızal, Y.Yağcı, W. Schnabel

      IX . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon (1993)

 

40. Polisilanların Serbest Radikal Blok Kopolimerizasyonda Kullanımı

 

      H. Hoştoygar, S. Denizligil ve Y.Yağcı

      IX . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon (1993)

 

41. Azo-Açiloksim Ester Başlatıcıları ile Blok Kopolimer Sentezi

 

      T. İmamoğlu, A. Önen ve Y Yağcı

       IX . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon (1993)

 

42. Polimerik Piridinyum Tuzları ve Katyonik Fotobaşlatıcı Olarak Kullanımı

 

      O. Karal, A. Önen ve Y.Yağcı

      IX . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon (1993)

 

43. Polimerik Fotouyarıcılarla Başlatılmış Dolaylı Katyonik Polimerizasyon

 

      A. Önen, Y.Yağcı

      IX . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon (1993)

 

44. Fotoaktif Polisilan Sentezi

 

      A.Önen, Y.Yağcı, V. Haraboğlu, M. Pinteala, C. Catzur, B. C. Simionescu

      IX . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon (1993)

 

45. N-Açil dibenz[b.f.]azepin Uç Gruplu Poli(metil stiren) Sentezi

 

      Y.Yağcı, M. H. Acar, A. Ledwith

      IX . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon (1993)

 

46. Polisilanların Katyonik ve Serbest Radikal Mekanizmalarla Blok Kopolimer Sentezinde

      Kullanılmı

    

      D. Yücesan, Y.Yağcı

      IX . Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon (1993)

 

47. Keten Yağı ile Modifiye Edilmiş Hintyağı Stirenlenmesi

 

      O. S. Kabasakal, F. S. Güner, A. T. Erciyes, Y.Yağcı

      X . Ulusal Kimya Kongresi, Bursa (1994)

 

48.Katılma-Bölüşme Tepkimeleri: Katyonik Polimerizasyonda Yeni Bir Başlatıcı Sistem

 

     Y.Yağcı (Çağrılı Tebliğ)

XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van (1997)

 

49.Bazı Bis-Maleimidlerin Fluoresans Emisyonları Üzerine İncelemeler

 

    S.Durmaz, S.İçli, Y.Yagci

XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van (1997)

 

50.Yan Zincirde Tetrahidrofuran ve Metil Metakrilat Blok Kopolimerlerini İçeren Polimetil

     Metakrilat Sentezi

 

    Y.Hepuzer, I.E.Serhatlı, Y.Yagci

XII. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne (1998)

 

51.Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Yöntemi ile Tiyofen Uç Grubu İçeren

    Polimetakrilat Sentezi

 

   Y.Hepuzer, Y.Yagci

XII.Ulusal Kimya Kongresi, Edirne (1998)

 

52.Sıvı Kristal Blok ve Graft Kopolimer Sentezinde Yeni bir Yöntem

 

     Y.Hepuzer, I.E.Serhatlı, Y.Yagci

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne (1998)

 

53. Hintyağı Temelli Vinil Tipi Makromonomerleerin Sentezi ve Polimerizasyonu

 

      M.Gültekin, F.S.Güner, O.S.Kabasakal, A.T.Erciyes, Y.Yagci

       III.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum (1998)

 

54. Iletken Polipirol-Politetrahidrofuran ve Polipirol/ Politetrahidrofuran-Polistiren Aşı

      Kopolimerleri Sentez ve Karekterizasyonları

 

      S. Öztemiz, L. Toppare , Y. Yagci

I.Elektrokimya Günleri, Bolu (1999)

 

55. İletken Polipirol/Polimetilmetakrilat Aşı Polimerleri Sentez ve Karekterizayonları

 

     S. Alkan, L. Toppare, Y. Yagci

     I.Elektrokimya Günleri, Bolu (1999)

 

56. Dönüşüm Reaksiyonları ile Blok Kopolimer Sentezleri

 

      Y.Yagci (Çağrılı Tebliğ)

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, (2000)

 

57. Görünür Bölge Radikal Başlatıcılarla Katyonik Polimerizasyon

 

     M.Degirmenci, A.Onen, Y.Yagci

     XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, (2000)

 

58. Katılma-Bölünme Reaksiyon Mekanizmalarının Kuantum Mekanik Yöntemlerle

      İncelenmesi

 

      A.Tekin, M.Yurtsever, Y.Yagci

  XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, (2000)

 

59. Ayçiçek ve Keten Yağı Temelli Yeni Makromonomerlerin Sentezlenmesi ve Uygulama

      Alanları

 

      T.Akbaş, F.S.Güner, Ü.Beker, A.T.Erciyes, Y.Yagci

      IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Istanbul (2000)

 

60. 3-Tiyofen Asetik Asitin Kolesteril Esterinin Polimerleştirilmesi ve Pirol ile Oluşturulan

      İletken Kopolimerlerinin Sentezi ve Karekterizasyonu

 

      A.Çırpan, S.Alkan, L.Toppare, I.Cianga, Y.Yagci

   XV.Ulusal Kimya Kongresi, Istanbul, (2001)

 

61. Atom Transfer Radikal Polimerizasyon (ATRP) ile Fotoaktif Polistiren Sentezi

 

      M.Degirmenci, I. Cianga, Y.Yagci

  XV.Ulusal Kimya Kongresi, Istanbul (2001)

 

62. 3-Tiyofen Asetik Asitin Mentil Esteri ve Pirolle Oluşturulan İletken Polimerlerin Sentezi

      ve Karakterizasyonu

 

      S.Kıralp, S.Alkan, L.Toppare, I.Cianga, Y.Yagci

      XV.Ulusal Kimya Kongresi, Istanbul (2001)

 

63. Yan Zincirde Kontrollü Polimerik Segmentler İçeren Polifenilen Sentezi ve

      Karakterizasyonu (Çağrılı Tebliğ)

 

      Y.Yagci, I.Cianga, Y.Hepuzer

       XV.Ulusal Kimya Kongresi, Istanbul (2001)

 

64. Polisiloksan-Polipirol Aşı Kopolimerlerinin Sentezi (Çağrılı Tebliğ)

 

      L.Toppare, O.Gunaydin, Y.Yagci, V.Harabagiu

      XV.Ulusal Kimya Kongresi, Istanbul (2001)

 

65. Fotokimyasal Polimerizasyon: Başlatıcı Sistemler, Mekanizma ve Uygulamaları (Çağrılı

      Tebliğ)

 

      Y.Yagci

       1.Ege Fizikokimya Günleri, İzmir (2002)

 

66. Fotokimyasal Polimerizasyonda Son Gelişmeler ve Gelecekteki Yaklaşımlar (Çağrılı

      Tebliğ)

 

       Y.Yagci

       XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002

 

67. BF4 Katkılı Polipirol/Poli-(S)-2-Metilbutil-2-(3-Tienil-Asetat) Blok Kopolimerlerinin

       Sentezi ve Karakterizasyonu

 

       A.Levent, J.Hacaloğlu, L.Toppare, Y.Yagci

       XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002

 

68. Açilfosfin Oksit Türü Fotobaşlatıcıların Katyonik Polimerizasyonda Kullanımı: Fosfonil

       Radikalinin Oksidasyon Etkinliği

 

        C.Dursun, M.Değirmenci, Y.Yagci

        XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002

 

69. Piren Fotokromoforik Grup İçeren Azo-başlatıcının Sentezi, Karekterizasyonu ve Radikal

      Polimerizasyonda Kullanılması

 

      U.Güvener, Y.Hepuzer, Y.Yagci

      XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002

 

70. Fenaçil Anilinyum Tuzlarının Kullanılmasıyla Doğrudan ve Uyarılmış Olarak Başlatılan

      Katyonik Polimerizasyon

 

       F.Kasapoğlu, A.Önen, N.Bıçak, Y.Yagci

       XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002

 

71. Kontrollü Serbest Radikal Polimerizasyon ve Katyonik Polimerizasyona Yükseltgenme

      Yöntemleriyle Blok Kopolimer Sentezlenmesi

 

      M.A. Taşdelen, M.Değirmenci, Y.Yagci

      XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002

 

72. Yeni Kontrollü Serbest Radikal Polimerizasyon Yöntemleriyle Vinil Monomerlerinin

       Blok Kopolimer Kopolimer Sentezlenmesi

 

        F.Yilmaz, Y.Hepuzer, Y.Yagci, A.Çırpan, L.Toppare

        XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002

 

73. Ana Zincir ve Ucunda Fotoaktif Grup İçeren Polikaprolakton Makrofotobaşlatıcıların

      Sentezi ve Karakterizasyonu

 

      M.Değirmenci, G.Hızal, Y.Yagci

       XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002

 

74. Baskı Teknolojisi ve Fotopolimerizasyon (Çağrılı Tebliğ)

 

      Y. Yagci

       1. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu, İzmir, 2002

 

75. Polifenol Oksidaz Enziminin İletken Kopolimerlerde Tutuklanması ile Elde Edilen

     Elektrodların Şaraptaki Fenolik Yapıların Tayininde Kullanımı

 

     S.Kıralp, L.Toppare, Y.Yagci

     XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

76. Poli(etilen oksid) Makronomerleri: Sentez, Karakterizasyon ve Kompleks Polimerik 

      Yapılarda Kullanımı (Çağrılı Tebliğ)

 

    Y.Yagci, K.Ito

     XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

77. Tienil ve Bifenil Gruplu Poliakrilatın Pirol ve Tiofen ile İletken Aşı Kopolimerleri

 

      P.Çamurlu, L.Toppare, F.Yılmaz, Y.Yağcı

      XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

78. Poli(ε-Kaprolakton) Makromonomerlerinin Sentezi, Karekterizasyonu ve Fotobaşlatılmış  

      Homo ve Kopolimerizasyonda Kullanımı

  

      Ö.İzgin, M.Değirmenci, Y.Yağcı

      XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

79. Metilmetakrilat ve Stirenin Radikal Polimerizasyonunda 2-Merkaptotiyokzanton’un Zincir

      Transfer Ajanı Olarak Kullanımı

 

      F.Karasu, N.Arsu, Y.Yağcı

      XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

80. Fenaçil Tuzlarının Kullanılmasıyla Başlatılan Metil Metakrilat Fotopolimerizasyonu

 

     F.Kasapoğlu, M.Aydın, N.Arsu, Y.Yağcı

     XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

81. Atom Transfer Radikal polimerizasyonu ile Sentezlenen Fonkisyonel Polimerlerin Radikal

      ve Katyonik Fotopolimerizasyonuyla Blok Kopolimer Hazırlanması

 

      A.E.Müftüoğlu, I.Cianga, Y.Yağcı

      XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

82. Yüksek Nükleofilli Karşı İyona Sahip Fotobaşlatıcılarla Katyonik Polimerizasyon

 

      M.A.Taşdelen, W.Schnabel, Y.Yağcı

      XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

83. 3-Tiyofen Polietilenoksitin Tiyofen ve Pirolle Oluşturduğu Kopolimerlerin Sentez ve

      Karekterizasyonu

 

      H.B.Yıldız, S.Kıralp, L.Toppare, Y.Yağcı, T.Senyo, K.Ito

       XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

84. Tiofen Sübstitüe N-Fenil Maleimid Polimerlerinin Fotopolimerizasyon Yöntemiyle

       Sentezlenmesi ve Elektropolimerizasyonda Kullanılması

 

       F.Yılmaz, L.Cianga, Y.Guner, L.Toppare, Y.Yağcı

       XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

85. α, ω-Heterofonksiyonel Poli(etilen oksit) Makromonomerlerinin Sentezi ve

      Karekterizasyonu

 

      F.Yılmaz, I.Cianga, K.Ito, T.Senyo, Y.Yağcı

      XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

86. Monotiokarbonatların Fotobaşlatıcılar Olarak Kontrollü Katyonik Halka Açılması

      Polimerizasyonu

 

      N.Yönet, C.Dursun, Y.Yağcı

      XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

87. Atom Transfer Radikal Polimerizasyon ve Birleşme Yöntemleriyle α,ω-Fonksiyonlu 

      Telekeliklerin Sentezi ve Karekterizasonu

 

      S.Yurteri, I.Cianga, Y.Yağcı

      XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003

 

88. Korona İşlemi Yapılmış Yüzeylerde Fotokimyasal Polimerizasyon

 

      Y.Yağcı, N.Arsu

       III.Uluslarası Ambalaj Kongresi, İzmir, 2003

 

89. Kontrollü Polimerizasyon Yöntemleriyle Siklohekzenokid Türü Makromonomerlerin

      Sentezi ve Fotokimyasal Polimerizasyonda Kullanımı

 

     O.İzgin, I.Cianga, D.Göen, Y.Yagcı

     XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

90. Fotobaşlatıcı Olarak 5-Tiya-Pentaasen-14-On Sentezi ve Fotopolimerizasyondaki

      Etkinliginin İncelenmesi

 

     D.Karaca Balta, N.Öcal, N.Arsu, Y.Yagcı

     XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

91. Metil Metakrilatın Amin Fonksiyonlu Dentrimer Varlığında Fotopolimerizasyonu

 

      M.A.Taşdelen, Y.Yağcı

      XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

92. Tiofen Substitue N-Fenil Maleimid ve Stiren Monomerleri İçeren Alternatif

      Kopolimerlerin Fotopolimerizasyon Yöntemiyle Sentezlenmesi ve

      Elektropolimerizasyonda Kullanımı

 

      F.Yılmaz, L.Cianga, Y.Güner, L.Toppare, Y.Yağcı

      XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

93. Elektroaktif ve Sıvı Kristal Monomerleri İçeren Blok ve Rastgele Kopolimerlerin

      Sentezi ve Karakterizasyonu

 

     F.Yılmaz, Y.Hepuzer, Y.Yağcı

     XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

94. N, N-Dimetil Amino Fonksiyonlu Polistiren Blok Kopolimerlerine Fotopolimerizasyon

      Yöntemiyle Metil Metkarilat Aşılanarak Çapraz Bağlı Kopolimer ve Blok-Graft

      Kopolimer Hazırlanması

 

      A.E.Müftüoğlu, Y.Yağcı, K.Se

      XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

95. Tiyoksanton-Tiyoasetik Asit’in Dekaboksilasyon Mekanizmasının ve Fotokimyasal

       Özelliklerinin İncelenmesi

 

      M.Aydın, N.Arsu, Y.Yağcı, S.Jockusch, N.Turro

      XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

96. Siklohekzenoksit’in 5-Tiya-Naftasen Beraberindeki Katyonik Polimerizasyonunun

      İncelenmesi

 

      D.Karaca  Balta, A.Tasdelen, N.Arsu, Y.Yağcı

      XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

97. Tiyoksanton-Tiyoasetik Asit ve Tiyozanton-Fenoksiasetik Asit’in Çeşitli

      Formülasyonlardaki Fotobaşlatma Etkinliğinin RT-IR Yöntemi İle Saptanması

 

      F.Karasu, M.Aydın, M.A.Kaya, N.Arsu, Y.Yağcı

      XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

98. o-Metillenmiş b-Siklodekstrin’in Katyonik Fotopolimerizasyonu

 

      B.Gacal, Y.Yağcı, I.Cianga, M.Suzuki

      XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004

 

99. Bilimsel Araştırma ve Teknolojide Avrupa Biriliği Anlayışı ve Türkiye

 

      Y.Yağcı

      Homboldt-Kolleg Istanbul, Türkiye’nin Avrupa Birliği Vizyonu ve Türk Alman İlşikilerine Yansıması,

      Istanbul, 2004

 

100. Fenil Maleimid Esaslı Makromoleküler Tasarimlar (Çağrılı Tebliğ)

 

       Y.Yağcı

       XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005

 

101. Benzoxazine Grupları İçeren Maleimid Polimerlerinin Fotopolimerizasyon Yöntemiyle Sentezlenmesi ve

       Karekterizasyonu

 

        B.Gacal, Y.Yağcı, L.Cianga, T.Takeichi

       XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005

 

102. Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu ya da Halka-Açılma Polimerizasyonu ile Fotokimyasal Radikal

        Polimerizasyon Yöntemlerinin Birlikte Kullanılmasıyla A2B ve A2B2 Tipli Farklı Kollu Kopolimer Sentezi

 

        A.E.Müftüoğlu, I.Cianga, Y.Yağcı

        XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005

 

103. Synthesis and Characterization of α-ω-Telechelic Polymers by the Combination of Reversible Atom

        Transfer Radical Polymerization and Atom Transfer Radical Coupling

 

        B.Aydoğan, Y.Yağcı

       XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005

 

104. ATRP, ROP ve Kenetleme Reaksiyonları ile Fonksiyonel Makromoleküller Sentezi

 

      D.Çolak, I.Cianga, A.E.Müftüoğlu, Y.Yağcı

      XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005

 

105. The Use of Poly(ethylene Oxide) as Hydrogen Donor in Type II Photoinitiation of Free Radical

        Polymerization

 

        M.A.Tasdelen, E.Kahveci, S.Keskin, N.Arsu, Y.Yağcı

       XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005

 

106. Tiyofenin Iyodonyum Tuzu ile Fotopolimerizasyonu

 

        F.Yılmaz, Y.Yağcı, S.Kıralp, L.Toppare

       XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005

 

107. New Polyphenylene-g-Polystyrene and Polyphenylene-g-Polystyrene/Polycaprolactone Copolymers by

        Combined Controlled Polymerization and Crosscoupling Process

 

        S.Yurteri, I.Cianga, A.L.Demirel, Y.Yağcı

       XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005

 

108. Kontrollü/Yaşayan Serbest Radikal Polimerizasyonu ile Stirenlenmiş Yağ Üretimi

 

       N. Alemdar, A. T. Erciyes, Y. Yağcı

       VI. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep veYardımcı Maddeler Sanayi Kongresi,

       İstanbul, 2006

 

109. Yağ Komponentli Makromer ve  Yarı İletken Polimer Sentezi

 

        O. Eksik, A. T. Erciyes, Y. Yağcı

        VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, 2006

 

110. Polimer/Kil ve Metal Nanokompozitlerin Hazırlanmasında Yeni Yöntemler (Çağrılı Tebliğ)

 

        M. Atilla Taşdelen, Alper Neşe, Nihan Nugay, O. Eksik, A. T. Erciyes, Y. Yağcı

        I. Polimerik Nanokompozitler Sempozyum ve Sergisi, İzmir, 2006

 

111. Photoinitiated Free Radical Polymerization Using Benzoxazines as Hydrogen Donors

        M. A. Tasdelen, B. Kiskan, Y. Yagci,

        21. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, (2006)

112. Anthracene-Maleimide Based Diels-Alder “Click Chemistry” as a Novel Route to Graft Copolymers

        B. Gacal, H. Durmaz, M. A. Tasdelen, G. Hizal, U. Tunca, Y. Yagci, A.L. Demirel,

        21. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, (2006)

 

113. Synthesis and Characterization of Poly(Phenylene Vinylene)s with Poly(e-Caprolactone) Side Chains

 

        D. G. Çolak, I. Cianga, Y. Yagci

        21. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, (2006)

 

114. Studies on the Preparation of Telechelic Polymers by Atom Transfer Radical Polymerization And Cross

        Coupling Processes

 

        Y. Y. Durmaz, I. Cianga, Y. Yagci,

        21. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, (2006)

 

115. Preparation of Conductive Polybenzoxazines by Oxidative Polymerization

 

       B. Kiskan, Y. Yagci, E. Sahmetlioglu, L. Toppare

       21. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, (2006)

 

116. Biyouyumlu Phema/Peo Hydrojellerden Tesetesteron Hormonunun Kontrollü Salımı

 

        M. Y. Arica, G. Bayramoglu, K. Ito, Y. Yagci

        21. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, (2006)

 

117. Fotobaşlatıcı Sistemler: Yeni Gelişmeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları (Çağrılı Tebliğ)

 

       Y. Yağcı

       21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

                                    

118. Click Kimyası İle Benzoksazin Fonksiyonlu Polimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

 

       M. Ergin, B.Kışkan, B. Gacal, Y. Yağcı

       21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

 

119. Yan zincirde N-alkoksi piridinyum iyonu taşıyan polimerlerin fotolizi ile aşı kopolimerlerinin sentezlenmesi

        ve modifikasyonu

 

       Y. Yüksel Durmaz, G. Yılmaz, Y. Yağcı

       21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

 

 

120. Polivinil Alkol’ün Modifikasyonunda Yeni ve Etkin Bir Metot; “Click” Kimyası

        B. Gacal, B. Gacal, B. Kışkan, Y. Yağcı

       21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

 

 

121. Silsesqioksanların fonksiyonlandırılmasında yeni ve etkin bir method: “clıck” kimyası

 

        B. Gacal, B. Kışkan, Y. Yağcı

       21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

 

122. Poli (ε-kaprolakton) veya Polistiren Yan Zincirli Poli(fenilen vinilen) Sentezi

        ve Karakterizasyonu

 

       D. G. Çolak, I. Cianga, Y. Yağcı, A. Çırpan, F. E. Karasz

       21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

 

123. N-Alkoksi Piridinyum Iyon Sonlu Polimerlerin Fotolizi ile Blok Kopolimer Sentezi

 

        G. Yılmaz,Y. Yüksel Durmaz, Y. Yağcı

        21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

 

124. Bölünme ve Elektron Transfer Reaksiyonlarının Birleştirilmesi ile Oluşturulan Yeni Bir Serbest Radikal  

        Fotobaşlatıcı Sistemi

 

        B. Aydoğan, Y. Yağcı

       21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

 

125. Fotopolimerizasyonda Yeni Başlatıcı Sistemleri

 

      M. A. Tasdelen, Y. Yağcı

      21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

 

126. Fotokimyasal Olarak Üretilen Serbest Radikaller ile İzobütil Vinil Eterin Yaşayan Katyonik

        Polimerizasyonu

 

        M.U. Kahveci, M. A. Tasdelen, Y. Yağcı

        21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007

 

127. Keten Yağının Kontrollü/Yaşayan Serbest Radikal Polimerizasyonu ile TEMPO Varlığında Stirenlenmesi

 

        N. Alemdar, A. T. Erciyes, Y. Yağcı

      8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, 2008

 

128. Synthesis and Characterization of Polymer Nanocomposites by Photochemical Methods (Çağrılı Konuşma)

 

       Y.Yağcı

       NanoTR IV Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul, 2008

 

129. Kimya Araştırmaları, Teknolojiye Aktarımı ve Önceliklerimiz (Çağrılı Konuşma)

 

       Y.Yağcı

      Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya,Tubitak Biyoloji- Bilim Danışmanlığı Çalıştayı, Çanakkale, 2008

 

130. Polimer-Kil ve Metal Nanokompozitlerin Hazırlanmasında Yeni Yöntemler

 

M. A. Tasdelen, Y. Yagci

II. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2008

 

131. Polytetrahydrofuran/Clay Nanocomposites by In Situ Polymerization and “Click” Chemistry Processes

 

M. A. Tasdelen, W. Van Camp, E. Goethals, P. Dubois, F. Du Prez, Y. Yagci

NanoTR IV Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul, 2008

 

132. Synthesis and Characterization of Polymer/Clay Nanocomposites by Intercalated Chain Transfer

       Agent

 

H. Akat, M. A. Tasdelen, F. Du Prez, Y. Yagci,

NanoTR IV Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul, 2008

 

133. Polytetrahydrofuran/Clay Nanocomposites by In Situ Polymerization and “Click” Chemistry Processes

 

M. A. Tasdelen, W. Van Camp, E. Goethals, P. Dubois, F. Du Prez, Y. Yagci

NanoTR IV Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul, 2008

 

134. Synthesis and Characterization of Polymer/Clay Nanocomposites by Intercalated Chain Transfer

       Agent,

 

H. Akat, M. A. Tasdelen, F. Du Prez, Y. Yagci,

NanoTR IV Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul, 2008

 

135. Benzoksazin Esaslı Yüksek Performanslı Termoset Polimerleri (Çağrılı Tebliğ)

 

        B. Kışkan, B. Gacal, M. A. Taşdelen, D. G. Çolak, M. Ergin, S. M. Kukut, Y. Yağcı

       22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

136. Isısal Olarak Çapraz Bağlanabilen Yan Zincirde Benzoksazin Fonksiyonlu Poli(e-kaprolakton)

 

        B. Koz, B. Kışkan, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

137. Elektro veya Termoaktif Poliasetilen Sentezi ve Karekterizasyonu

 

        B. Köz, B. Kışkan, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

138. Konjugasyonu Arttırılmış Tiyofen Türevleri Varlığında Görünür Bölgede Fotokimyasal Polimerizasyon

 

        B. Aydoğan, A. Durmuş, G. E. Günbaş, L. Toppare, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

139. Kontrollü Polimerizasyon ve Suzuki Kenetlenme Reaksiyonları ile Özellikleri Hedeflenmiş Polifenilen Aşı

        Kopolimerleri

 

        E. L. Şahkulubey, Y. Y. Durmaz, D. G. Çolak, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

140. Fotokenetlenme Yöntemiyle A-B Blok Kopolimer, A2B ve AB2 Tipi Yıldız Kopolimerlerin Sentezi ve

        Karekterizasyonu

 

        G. Temel, B. Aydoğan, N. Arsu, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

141. Click Kimyası ile Isısal Sertleşebilen Polibutadienler

 

        M. Kukut, B. Kışkan, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

142. Polimer-Kil Nanokompozitlerin Hazırlanmasında Yeni Yöntemler

 

        M. A. Taşdelen, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

143. Photo-induced Cationic Polymerization of Vinyl Ethers by Using a Nocel Photoinitiating System

 

        M. A. Taşdelen, M. U. Kahveci, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

144. Photo-induced Cationic Polymerization of Vinyl Ethers by Using a Novel Photoinitiating System

 

        M. A. Taşdelen, M. U. Kahveci, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

145. Katyonik Fotobaşlatıcı Olarak Dietoksi-azobispridinyum Tuzu: Cis-Trans İsomerizasyonu ile Dalgaboyu

        Ayarlanması

 

        Y.Y. Durmaz, Ö. Zaim, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

146. Benzodioksinonlarla Fotokimyasal Olarak Oligoester Sentezi

 

        İ. V. Kumbaracı, N. Talınlı, Y. Yağcı

        22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C., 2008

 

147. Bakır Metal Katilazatörler Varlığında Makromoleküler Yapıların Sentezi (Çağrılı Tebliğ)

 

       Y.Yağcı

       Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, Malatya 2010

 

148. Karmaşık, Nano ve Biyoaktif Makromoleküllerin Eldesi (Çağrılı Tebliğ)

 

        Y.Yağcı

         24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

149. Zincirde Benzoksazin İçeren Poliesterlerin Sentez ve

Karakterizasyonu

      A. Tüzün, B.Kışkan, Y. Yağcı         

      24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

150. Tiyofen ve Pirol Fonksiyonlu Polistiren Sentezi ve Karekterizasyonu

 

B. Kışkan, B. Gacal, M. Asan, E. C. Günaydın, Y. Yağcı

        24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

151. Tek Bileşenli Polimerik Fotobaşlatıcı Sentezinde Etkin Bir Yöntem: Eşzamanlı Çift “Click” Reaksiyonu

 

B. Aydoğan, G. Temel, N. Arsu, Y. Yağcı

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,2010

 

152. Met (akrilat) Fonksiyonlu Polisüfonların Sentezi, Karakterizasyonu ve Işık ile Kürleşmesi

        C. Dizman, Ş. Ateş, L. Torun, Y. Yağcı

        24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

153. Termal Olarak Kürlenebilen Benzoksazin Filmlerinin Fotokimyasal Sentezi

 

        D. Tunç, B. Kışkan, Y. Yağcı         

        24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

154. Blok ve Aşı Kopolimerlerin Fotokimyasal Olarak Görünür Bölgede Sentezlenmesi

 

       G. Açık, M. Ü. Kahveci, Y. Yağcı

       24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

155. Tiyol-en Klik Kimyası Kullanılarak Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Modifikasyonu

 

       G. Temel , M. Uygun , N. Arsu ,Y. Yağcı      

       24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

156. Lineer ve Çapraz Bağlı Polimerlere Triptisin Ünitesinin Bağlanması İçin Yeni Yöntemler

 

        L. Torun, Ş. Ateş, B. Aydoğan, Y. Yüksel Durmaz ,Y. Yağcı

        24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

157. : Fotopolimerizasyon Yöntemi ile Kriyojellerin ve Fonksiyonel Hidrojellerin Elde Edilmesi

 

M. Ü. Kahveci, Z. Beyazkılıç, E. L. Şahkulubey, M. Uygun, D. Odacı, S. Timur, Y. Yağcı

        24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

158. Konjuge Tiyofen Türevleri Kullanılarak Uzun Dalgaboyunda Fotobaşlatılmış Serbest Radikal

  •  

        S. Beyazıt, B. Aydoğan, A. Ş. Gündoğan, T. Öztürk, Y. Yağcı      

        24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

159. Benzoksazin fonksiyonlu Polisülfonlar

 

        Ş.Ateş, C. Dızman, L. Torun, Y.Yağcı

        24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

160. Tiyol-en Reaksiyonları İle Isısal Olarak Kürleşebilen Ağ Yapılı Polimer Sentezi Ve Karakterizasyonu

 

        Z. Beyazkılıç, M. Ü. Kahveci, B. Aydoğan, B. Kışkan, Y.Yağcı      

        24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak,  2010

 

161. Vinil Halojenür Türü Fotobaşlatıcıların Metalik Çinko Varlığında Fotolizi ile Başlatılan Yaşayan Katyonik

        Polimerizasyon

 

        M. U Kahveci, Y. Yağcı

        25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum,  2011

 

 

162. Anti-IgG içeren PEG Hidrojellerinin Fotopolimerizasyon ve “Click” Tepkimeleri ile Sentezi

 

        M. Çiftçi, M. Ü. Kahveci, S. Timur, Y. Yağcı

        25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum,  2011

 

163. Fotokimyasal yolla karmaşık makromoleküler yapıların sentezi (Çağrılı Tebliğ)

 

        Y. Yağcı

        4. Ulusal Polimer Kongresi, Çanakkale, 2012

 

164. Işıkla Gerçekleşen Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu,

 

        M.A. Taşdelen, M. Çiftci, M. Uygun, Y. Yağcı

        4. Ulusal Polimer Kongresi, Çanakkale, 2012

 

165. Click Kimyasına Uygun Alkin Fonksiyonlu Dallanmış Polimerlerin Fotopolimerizasyon Yöntemiyle

        Sentezi,

 

       M. Çiftçi, M. U. Kahveci, Y.Yağcı, X. Allonas, C.Ley, H.Tar

       4. Ulusal Polimer Kongresi, Çanakkale, 2012

 

166. Vinil Halojenür Türü Fotobaşlatıcıların Çözünür Çinko Tuzları Varlığında Fotolizi ile Başlatılan Vinil

        Eterlerin Katyonik Polimerizasyonu,

 

       F. Oytun, M. U. Kahveci, Y.Yağcı

       4. Ulusal Polimer Kongresi, Çanakkale, 2012

 

167. Polistiren/Kil Nanokompozitlerin Sentezinde Yeni Bir Yöntem: Nitroksit Radikal Kenetlenme Reaksiyonu,

 

       M. Aydın, M.A. Tasdelen, S. Jockush, N. J. Turro, Y. Yağcı

       4. Ulusal Polimer Kongresi, Çanakkale, 2012

 

168. Yeni Bir Makroazo-Başlatıcı Kullanarak Polisülfon-b-Polistiren Kopolimerlerinin Sentezi,

 

        C. Dizman, M. U. Kahveci, Y.Yağcı

        4. Ulusal Polimer Kongresi, Çanakkale, 2012

 

169. Çıt Çıt (Click) Kimyası ile Makromolekül Sentezleri (Çağrılı Tebliğ)

 

        Y. Yağcı

        3. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, Didim, 2012

 

170. Biyo Uygulamalarda Makromoleküler Tasarım (Çağrılı Tebliğ)

 

        Y. Yağcı

        26. Ulusal Kimya Kongresi, Bahattin Baysal Özel Oturumu, Muğla, 2012

 

171. Nano Yapılar İçeren Makromolküller (Çağrılı Tebliğ)

 

       Y. Yağcı    

       Ege Nanoteknoloji Günleri, İzmir, 2013

 

172. Nano Yapılar ve Polimerler (Çağrılı Tebliğ)

 

        Y. Yağcı

        Boğaziçi, Öğrenci Kimya Kongresi, İstanbul, 2013

 

173. Fotokimyasal Yollarla Makromoleküler Yapıların Eldesi (Çağrılı Tebliğ)

 

       Y.Yağcı

       5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, 2015

 

174. Poliolefin Aşı Kopolimerlerinin Işık Yardımıyla Sentezi

 

       M. Çİftçi, P.Batat, A.L.Demirel, G. Xu, M. Buchmeiser, Y. Yağcı

       5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, 2015

 

175. Benzoxazine Esaslı Kendi Kendine İyileşebilen Termosetler

 

       M. Arslan, B.Kışkan, Y.Yağcı

       5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, 2015

 

176. ZnO Yarı-iletken Nanopartikülleri Kullanılarak Fotokataliz Sistemi ile Azid-alkin “Çıt-çıt” Reaksiyonu

 

       Ö.Yetişkin, S. Dadshi-Silap, S. B. Khan, A.M. Asiri, Y.Yağcı

       27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, 2015

 

177. Polisülfonların Modifikasyonundaki Son Gelişmeler

 

       M.A. Taşdelen, C. Dizman, Y. Yağcı

       27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, 2015

 

178. Fotobaşlatıcı Olarak EtilKarbazol Fenaçil Tuzu: Sentezi ve Karekterizasonu

 

        M. Kara, S. Dadashi-Silab, Y. Yağcı

       27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, 2015

 

179. Dinamik Kovalent Boronik Ester Bağları ile Kendi Kendini Onarabilen Poliberzoksazinlerin Hazırlanması"

 

        S. Gülyüz, B. Kışkan, Y. Yağcı

33. Ulusal Kimya Kongresi, 2021

 

180. Tek potada imin içeren polibenzoksazin sentezi ve karakterizasyonu

 

A.Akbay, B. Kışkan, Y. Yağcı 33. Ulusal Kimya Kongresi, 2021
 

______________________________________________________________________________________

Presentations in International Conferences 

 

Invited, Main and Plenary Lectures

 

1. Light  Induced  Cationic  Polymerization    

 

Y. Yagci, W. Schnabel 

           8. IUPAC  Symposium  on  Cationic  Polymerization  and  Related Process, Munich,

           Germany (1987)

 

2. Laser  Flash  Photolysis  Studies  on  Iodonium  and Sulfonium  Salts 

 

M .Tilley,  B . Pappas, S . Pappas, Y. Yagci, W. Schnabel, J. K. Thomas 

           SPSE  Symposium  on  Photochemistry  for  Imaging,  White  Bear  Lake, MN,  USA 

          (1988)

 

3. Mechanistic  Studies  Concerning  Free  Radical  Polymerization 

 

W. Schnabel ,  T. Sumiyoshi,  T.Majima,  Y. Yagci. 

           Annual  Meeting  of  the  Japanase  Photochemical  Society , Miyazaki (Kyushu),  

           Japan  (1989)

 

4. New Aspects on the Photoinitiated Free Radical Promoted Cationic Polymerization    

   

Y. Yagci, W. Schnabel 

IUPAC International Symposium on Cationic Polymerization and Related Processes, Balatonfured, Hungary (1991)

 

5. Direct and Sensitized Photoinitiated Cationic Polymerization Using Pyridinium Salts 

 

Y. Yagci, W. Schnabel 

IUPAC International Symposium on Cationic Polymerization and Related Ionic Process, Borovets, Bulgaria (1993)

 

6. Novel Polymeric Photoinitiators and Their Use in Block Copolymerization 

 

Y. Yagci, A. Onen, W. Schnabel, S. Denizligil, G. Hizal, U. Tunca 

International Symposium on Aspects of Photoinitiation, Engham, England (1993)

 

7. New Methods for Block Copolymer Synthesis  

 

Y. Yagci 

Polymex, International Symposium on Polymers, Cancun, Mexico (1993)

 

8. Macrophotoinitiators: Synthesis and Their Use in Block Copolymerization    

 

Y. Yagci 

International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Poughkeepsie, New York, USA (1995)

9. Allyl Sulphonium Salts as Initiators for Cationic Polymerization: A New Initiation          Mechanism for Cationic Polymerization  

   

Y. Yagci, S. Denizligil 

International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Orlando, Florida, April (1997)

 

10. Liquid Crystalline Block Copolymers    

 

Y.Yagci, E.Serhatli  

Workshop on Polymeric Materials with Unusual Optical and Electrical Properties (Cost 518 Action), Ankara, May (1997)

 

11. Addition-Fragmentation Type Initiators for Cationic Polymerization    

 

Y.Yagci, I.Reetz     

IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Paris, France, July 1997

 

12. Initiation of Cationic Polymerization by Photoinduced Electron Transfer Processes         

 

Y.Yagci 

IUPAC International Symposium on Electron Transfer Processes and Reactive Intermediates, Cracow, Poland, September 1997.

 

13. Application of Addition Fragmentation Reactions in Cationic Polymerization: Allylic      Onium Salt    

 

Y. Yagci 

Polymex 97, International Symposium on Polymers, Guerrero, Mexico, November 1997.

 

14. Addition Fragmentation Reactions for Cationic Curing    

 

Y. Yagci 

Radcure Coatings and Inks: Curing & Performance, PRA International Conference, Harrogate, England, June 1998.

 

15. Photoinitiated Cationic Polymerization    

Y. Yagci 

NATO ASI on Cationic Polymerization and Related Processes, London, Canada,       August 1998

 

16. Photoinitiating Systems and Their Use in Polymer Synthesis    

 

Y. Yagci 

IUPAC International Symposium on Advances in Polymerization Methods: Controlled Synthesis of Functionalized Polymers, Prague, Czech Republic, July 1999

 

Synthesis of Conducting Block Copolymers Containing Polyether Segments       

 

Y. Yagci, L. Toppare 

IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Kyoto, Japan, July 1999

17. Synthesis of Block and Graft Copolymers and Segmented Interpenetrating Networks       Containing Liquid Crystalline Segments 

 

Y. Yagci, G. Galli 

3. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Colonial Williamsburg, USA, Agust (1999)

 

18. Structure and Reactivity of Addition Fragmentation Agents in Photochemically and       Thermally Induced Cationic Polymerization 

 

Y. Yagci, I. Reetz, A. Onen 

38. IUPAC World Polymer Congress, Poland 2000

 

19. Addition-Fragmentation Reactions in Photoinduced Cationic Polymerization    

 

Y. Yagci, A. Onen 

XX. International Conference on Photochemistry, Moscow, 2001

 

20. One-step, One-pot Photoinitiation of Free Radical and Free Radical Propmoted Cationic        Polymerization 

 

M. Degirmenci, Y. Hepuzer, Y. Yagci 

4. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Gatlinburg, USA, Agust (2001)

 

21. Initiation of Cationic Polymerization by Addition-Fragmentation Reactions            

 

Y.Yagci 

4. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Gatlinburg, USA, Agust (2001)

 

22. Addition-Fragmentation Agents with Radical Generating Sites as Photoinitiators for       Cationic Polymerization    

 

Y. Yagci, A .Onen 

222nd National Meeting, American Chemical Society, Chicago, USA, 2001. 

 

23. Synthesis, Characterization and Application of Polymeric Photoinitiators Prepared by      Atom Transfer Radical Polymerization and Ring-Opening Polymerization           

 

Y. Yagci, M. Degirmenci, I. Cianga, G. Hizal 

224th American Chemical Society National Meeting, Boston, USA, 2002.

 

24. Synthesis and Characterization of Conducting Block and Graft Copolymers            

 

Y. Yagci, L.Toppare 

International Symposium on Polymer Chemistry for the Design of New Materials, Belgium, Ghent, 2002

 

25. Wavelength Flexibilty in Photoinitiated Cationic Polymerization          

 

Y. Yagci 

IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Boston, June 2003

 

26. Macromolecular Architectures Based on Polypheylenes    

 

Y. Yagci, I. Cianga, S. Yurteri 

5. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Montreal, Canada, June (2003)

 

27. Heterobifunctional Poly(ethylene oxide) Macromonomers    

 K.Ito, J. Du, T. Senyo, Y. Murakami, Y. Yagci 

International Conference on Modified Polymers, Stara Lesna, Slovak Republic, October (2003)

 

28. Conducting Block and Graft Copolymers as Intermediates for Enzym Immobization and       Biosensor Applications     

 

Y.Yagci, L.Toppare 

International Symposium on Biosensors, Ankara, Turkey, June 2004

 

29. Macromolecular Architecture Based on Anionically Prepared Poly(ethylene oxide)      Macromonomers    

 

Y.Yagci, K.Ito 

IUPAC, World Polymer Congress, Paris, France, July, 2004

 

30. Unconventional Uses of Methacrylates    

 

Y.Yagci 

International Conference on Functional Acrylates, Istanbul, September, 2004

31. Macromolecular Architecture Based on Polyphenylenes: Synthesis, Characterization and High-Tech Applications    

 

Y.Yagci, S.Yurteri, I.Cianga, L.Demirel      

2nd International Symposium on Egean Physical Chemistry Days, Balikesir, October 2004.

 

32. Macromolecular Architecture by Using Controlled Polymerization Methods and       Photoinitiating Systems    

 

Y.Yagci 

Turkish Greek German Symposium on Polymers in Materials Science and Biology, Istanbul, October, 2004

 

33. New Approaches in Type II Photoinitiation of Free Radical Polymerization         

 

Y.Yagci 

Photopolymerization Fundamentals,  Brekenridge, USA, 2005

34. Photoinitiated Cationic Polymerization of Unconventional Monomers 

 

Y.Yagci 

IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Goa, India, October 2005

 

35. Macromolecular Architecture Based on Transformation in Controlled Polymerization        Methods

 

Y.Yagci 

Pasific Polymer Conference IX, Am.Chem.Soc., Maui, Hawai, December 2005

 

36. Hybrid Polymer Nano Composites, Coatings and Thin Films, and Their Potential         Application as Dental Materials    

 

Y.Yagci 

Molecular Biomimectics & Bionanotechnology II, Istanbul, Turkey, (2007)

 

37. Photochemical Methods for the Synthesis of Polycondensates and Addition-Polymers           

 

Y.Yagci 

European Polymer Congress 2007, Portoroz, Slovenia

 

38. Complex Structured Conjugated Polymers with Polymeric Side Chains by

Combination of Controlled Polymerization and Coupling Processes 

 

D. G. Colak, S. Yurteri, I. Cianga, B. Kıskan, Y. Yagci 

IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Kloster Banz, Germany, 2007

 

39. Structural Modifications of Polybenzoxazines as High Performance Themoset Resins      

 

B. Kiskan, Y. Yagci 

The Baekeland 2007 Symposium- Thermosets, 100 years after Bakelite, Ghent, Belgium, 2007

 

40. New Polymeric Systems as Packaging Materials 

 

Y.Yagci V. 

International Symposium on Packaging Technologies, Izmir, Turkey (2007)

 

41. Chemical Methodologies for the Incorporation of Synthetic Polymers into Benzoxazine Based Thermosets 

 

B. Kiskan Y. Yagci 

7. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Maiami, USA, (2007)

 

42. Thermally and Photochemically Active Polymers by Click Chemistry    

 

B. Gacal, H. Akat, B. Kiskan, M. Ergin, D. Balta, N. Aksu, Y.Yagci

235th American Chemical Society, National Meeting, New Orleans, USA, 2008

 

43. Light Induced Reactions and their Applications for the Preparation of Complex         Macromolecular Structures 

 

Y. Yagci 

57. Annual Meeting of Society of Polymer Science of Japan, Yokohoma, Japan (2008)

44. Polymeric Benzoxazines as Precursors for High Performance Thermosets              

 

B. Kiskan, M. Ergin, S. M. Kukut, B. Gacal, Y. Yagci 

42nd IUPAC World Polymer Congress, Tapei, Taiwan, 2008

 

45. Use of Atom Transfer Radical Coupling Reactions for the Synthesis of Various

     Macromolecular Structures    

 

     Y. Y. Durmaz, B. Aydogan, I. Cianga, Y. Yagci 

     236th American Chemical Society, National Meeting, Philedelphia, USA, 2008

 

46. Light Induced Processes for the Synthesis of Polymers with Complex Macromolecular         Architecture     

 

New Polymers with Optoelectronic Properties with Combination of ATRP, ROP and Coupling Processes, 2008

   

47. In Situ Synthesis of Nanocomposites by Photochemical Methods             

 

Y.Yagci, M.Sangermano  

Eurepean Polymer Congress, Graz, Austria (2009)

 

48. New Photoinitiating Systems for Cationic Polymerization Acting at Near UV and Visible         Range    

 

B.Aydogan, Y.Y.Durmaz, M.U.Kahveci, M.Uygun, M.A.Tasdelen, Y.Yagci 

IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Krakow, Poland (2009)

 

49. New Intitating systems for Photoinduced Radical, Cationic and Step-Growth        Polymerization     

 

Y.Yagci RadTech International Symposium on Fundementals of Photopolymerization, Brekendrige, USA (2009)

 

50. New Photoinitiating Systems Designed for Polymer/Inorganic Hybrid Nanocoatings            

 

Y. Yagci 

CoatingsTech Conference, Indianapolis, USA, (2009)

 

51. Inorganic/polymer Nanocomposites by Photochemical and Controlled Polymerization Processes 

 

Y. Yagci 8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Dresden, Germany, (2009)

 

52. Polymeric Benzxoazines Precursors for Thermally Curable Thermosets              

 

Y.Yagci, B.Kiskan 

239 ACS National Meeting, First International Symposium on Thermosets, San Francisco, USA (2010)

 

53. Synthetic Strategies to Combine High Performance Benzoxazine Thermosets with         Polymers    

 

B.Kiskan, Y.Yagci IUPAC, PolyChar, World Forum on Advanced Polymeric Materials Synthesis, Properties, Characterization, Siegen, Germany, (2010)

 

54. Photochemical Methods for the Preparation of Nano and Complex Macromolecular         Structures      

 

Y.Yagci 

74. Prague Meeting on Macromolecules: Contempary Ways to Tailor-made Polymers, Modern Methods of Polymer Synthesis, Czech Rebulic, Prague, 2010

 

55. Click Chemistry: A Versatile Route to Electro, Photo, Bio and Thermally Functional        Polymers 

 

Y. Yagci  

Paint, Congress & Exhibiton on Paint Industry & Auxillary Products, Istanbul, 2010

 

56.   Photoinitiating Systems Potentially Useful for Adhesive Technologies     

 

Y. Yagci 

FEICA European Adhesive & Sealants Conference, Helsinki, Finland, 2010

 

57. New Photochemical Methods for Coatings    

 

Y.Yagci 

International Symposium on Smart Coatings 2011, Florida, USA, 2011

58. Modification of Nanoclays Using Different Polymerization Methods and Click         Chemistry    

Y. Yagci, M. A. Tasdelen 

Nanotough, EU Dissemination Workshop, Copenhagen, Denmark, 2011

 

59. Complex Macromolecular Structures by Photoinduced “Click and Polymerization         Processes 

 

Y. Yagci 

International Conference on the Odra River, POLYOR2011, Opole, Poland, 2011

 

60. New Developments in Photoinitiation of Free Radical and Cationic Polymerizations           

 

Y.Y agci 

IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Akron, USA, 2011

 

61. Possibilites for Photoinduced Controlled/Living Radical Polymerization              

 

M.A. Tasdelen, M. Uygun, Y. Yagci 

242nd ACS National Meeting, International Symposium on Controlled/Living Radical Polymerization, Denver, USA (2011)

 

62. Polycondensates with Thermally Curable Benzoxazine Groups    

 

B. Kiskan, K. D. Demir, Y. Yagci 

Baekeland 2011, International Symposium on Network Polymers, Toyohashi, Japan, 2011

 

63. Gels by Photochemical and Click Chemistry Methods    

 

Y. Yagci       

Workshop on Recent Advances in Synthetic and Biological Gels, Istanbul, Turkey, 2011

 

64. Macromolecular Design for the Preparation of Polybenzoxazine Based High         Performance Thermosets    

 

B. Kiskan, Y. Yagci 

International Symposium on Polymers for Advanced Technologies, Lodz, Poland, 2011

 

65. Light Induced Polymerizations. Versatile Route to Complex Macromolecular Structures            

 

Y. Yagci 

2nd Polymers Conference of Thailand, Bangkok, Thailand, 2011

 

66. Modification of High Performance Polybenzoxazine Thermosets,    

 

Y. Yagci, K. D. Demir, B. Aydogan, S. Ates, C. Altinkok, M.A. Tasdelen, B. Kiskan,         

The 12th Pacific Polymer Conference, Jeju, South Korea, 2011.

 

67. Light induced reactions for the synthesis of complex macromolecular structures           

 

Y. Yagci 

International Conference on Advancements in Polymeric Materials, Ahmedabad, India, 2012.

 

68. Light İnduced Reactions. Versatile Route to Macromolecular Synthesis              

 

Y. Yagci 

Polymers 2012, XVII National Symposium of Bulgaria with International Participation, Ribaritza, Bulgaria, 2012

 

 

69. New modification methods for high performance polybenzoxazine thermosets 

 

B. Kiskan, K. D. Dogan, B. Aydogan, M. U. Kahveci, Z. Beyazkilic, M. Imran, Y. Yagci       

 IUPAC World Polymer Congress, Blacksburg, Virginia, USA, 2012

 

70. Photo, Electro, Bio and Thermally Functional Polymers by Click Chemistry (Key Note)

       

Y. Yagci 

4th EuCheMS Chemistry Congress, Prague, Czech Republic, 2012

 

71. New Synthetic Methodologies for the Preparation of Polybenzoxazine Resins               

 

B. Kiskan, Y. Yagci, 

European Polymer Congress, Pisa, Italy, 2013

 

72. Photochemical Methods for the Preparation of Thermosets. New Initiating Systems for Acrylate and Epoxy Formulations    

 

Y. Yagci 

Baekeland. 4th International Symposium on Thermosets, Niagara Fall, Canada, 2013.

 

73. Photochemical Routes to Macromolecular Syntheses    

 

Y. Yagci       

International Symposium on Photopolymerization, Changzou, China, 2013.

 

74. Unconventional Benzoxazine Chemistries for the Preparation of Advanced Materials Based on Polybenzoxazines, 

 

Y. Yagci, B. Kiskan, S. Bektas, A, Musa,       

      IUPAC 10th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular   

      Engineering, Durham, England 2013

 

75. New Approaches for the Preparation of Polymer Nanocomposites

 

Y. Yagci,  

44th IUPAC World Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2013

 

76. Photoinduced Electron Transfer Reactions for Macromolecular Syntheses through 

Cationic Polymerization, ATRP, Step-growth polymerization and Click Reactions

 

Y. Yagci

 IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Awaji Island, Japan, 2013

 

77. Photochemical preparation of network films and their modification, 

 

Y. Yagci, 

Aachen-Dresden International Textile Conference, Aachen, Germany, 2013

 

78. New Photochemical Methods for Macromolecular Synthesis

 

Y. Yagci

International Conference on Science and Engineering of Polymeric Materials, Tunisia, 2014

 

79. Photoinduced Electron Transfer Reactions for Macromolecular Syntheses

 

      Y. Yagci

      248. ACS National Meeting & Exposition, San Fransisco, USA, 2014

 

80. Visible light-induced Atom Transfer Radical Polymerization for Macromolecular 

 Syntheses

 

Y. Yagci, M. A. Tasdelen, B. Kiskan, M. Ciftci, S. Dadashi-Silab

248. ACS National Meeting & Exposition, San Fransisco, USA, 2014

 

81. Unconventional Sulfur Chemistries for Macromolecular Syntheses

 

Y. Yagci

26. International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur, Istanbul, Turkey, 2014

 

82. Light at the End of Tunnel for Macromolecular Syntheses

 

Y. Yagci

5th EuCheMS Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2014

 

 

83. New Concepts in Photoinitiated Conventional and Controlled/Living Radical Polymerizations

 

Y. Yagci

Chinese Society for Imaging Science and Technology (CSIST) Conference, Bejing China, 2014

 

 

84. Dimanganese Decacarbonyl Based Visible Light Photoinitiating Systems for Macromolecular Synthesis

M. Ciftci, S. Bektas, A.G. Yilmaz, B. Iskin, M.A. Tasdelen, Y. Yagci

Eurepean Symposium of Photopolymer Science, Vienna, Austria, 2014

 

 

85. Benzoxazine Chemistry for the Preparation of Advanced Materials, 

 

C. Aydogan, M. Arslan, O. S.Taskin, B. Kiskan, Y. Yagci

IUPAC 46th World Polymer Congress, Chiang Mai, Thailand, 2014

 

 

86. Photochemistry and Photophysics of Photoinitiators for Free Radical Polymerization

 

       S. Jockusch, N. Arsu, Y. Yagci 

 European Symposium of Photopolymer Science, Vienna, Austria, 2014

 

87. Photoinduced ATRP and CuAAC Click Reactions and Their Combinations for  

  Macromolecular Syntheses

 

 S. Doran, E. Murtezi, S. Dadashi-Silab, M. Ciftci, G. Yilmaz, M.A. Tasdelen, Y. Yagci

249. ACS National Meeting & Exposition, Denver, USA, 2015

 

88. New Approaches for Macromolecular Syntheses by Photochemical Methods

 

Y. Yagci

International Symposium on Polymers from Renewable Resources, Istanbul, 2015.

 

89. Combination of conjugated and conventional polymers and their alternative

applications

H. Akbulut, G. Yilmaz, D.G. Colak, I. Cianga, B. A. Temel, S. Timur, Y. Yagci

European Polymer Congress, Dresden, Germany, 2015

 

90. Long Wavelength Photoinitiating Systems for Cationic Polymerization

Y. Yagci

IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Bordeaux, France, 2015

 

91.   Unconventional Uses of Benzoxazine Chemistry in Polymer Science

 

Y. Yagci, B. Kiskan, O. S. Taskin, M. Arslan, C. Aydogan

IUPAC 11th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular   

Engineering, Yokohoma, Japan, 2015

 

92. Conventional and Living Photoinitiated Cationic Polymerizations of Vinyl Ethers

 

Y. Yagci

IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Bordeaux, France, 2015

 

93. Photoinduced Click Reactions

 

Y. Yagci

International Symposium on Science and Engineering of Polymeric Materials, Skanes, Tunisia, 2016

 

94. Photoinduced Electron Transfer Reactions in Macromolecular Syntheses

 

Y. Yagci

 26th IUPAC International Symposium on Photochemistry, Osaka, Japan, 2016

 

95. New Photochemical Strategies for Macromelcular Syntheses and Lithography

 

 Y.Yagci

 The 33rd International Conference of Photopolymer Science and Technology; Chiba, 

  Japan 2017

 

96. Photoinduced ATRP and CuAAC Click Reactions and Their Combinations

 

Y. Yagci

4th European Symposium of Photopolymer Science, Leipzig, Germany, 2016

 

97. Mechanism of Metal-Free Controlled/Living Radical Polymerization

 

S. Jockusch, Y. Yagci, G. Yilmaz, J. Sivaguru

4th European Symposium of Photopolymer Science, Leipzig, Germany, 2016

 

98. Photochemical Routes for Conventional and Controlled Polymerizations

 

Y. Yagci

KAUST Research Conference: Polymers-Designing Macromolecules for Applications, Thuwal, Saudi Arabia, 2017

 

99. Benzodioxinone Photochemistry. A Versatile Route to Macromolecular Synthesis

C. Aydogan, Y. Alkan, M. Ciftci, G. Yılmaz, M. A. Tasdelen, V. Kumbaraci, N. Talinli, Y. Yagci

IUPAC 12th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular  

Engineering, Ghent, Belgium, 2017

 

100. Photoinitiated Metal Free Living Radical and Cationic Polymerizations 

 

 M. Ciftci, G. Yılmaz, Y. Yagci

 The 34th International Conference of Photopolymer Science and Technology; Chiba,

 Japan 2017

 

101. Metal Free Approaches for Conventional and Controlled/Living Polymerization 

  Processes

 

Y. Yagci

GDCh Wissenshaftsforum Chemis, Berlin, Germany 2017

 

102. New Methods for Photoinitiated Controlled/Living Radical and Cationic  

Polymerization Processes

 

Y. Yagci

XXVI. International Materials Research Congress, Cancun, Mexico, 2017

 

103. Light Induced Controlled/Living Radical Polymerization and Coupling Processes

 

Y. Yagci

4th Sino-UK Bilaterel Symposium on Macromolecules and Soft Matter, Hefei, China, 2017

 

104. Combination of Conventional and Controlled/Living Radical and Ionic

Polymerizations by Photoinduced Processes

Y. Yagci

 12th IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Durham, England,  

  2017

 

105.   Macromolecular Design for Bioaplications

 

   Y. Yagci

   The International Joint Science Congress of Materials and Polymers 

   Ohrid, Macedonia, 2017

   

106. Photoinduced Metal Free Strategies for Atom Transfer Radical Polymerization

 

G. Yilmaz, C. Kutahya, A. Allushi, C. Aydogan, S. Aykac, Y. Yagci

254th ACS National Meeting & Exposition, Washington, USA, 2017

 

107. Photoinduced controlled/living radical polymerization and coupling process, and

  potential application in coatings

 

            Y. Yagci

 European Coatings, Future Dialogue, Berlin, Germany, 2017

 

108. Synthesis of Hyperbranched of Polymers and Their Applications

 

C. Aydogan, M. Ciftci, Y. Yagci

Paint Istanbul, International Conference on Coatings, Istanbul, 2018

 

 

109. Pushing the Limits of Benzoxazine Chemistry for Smart Applications

 

  B. Kiskan, M. Arslan, Y. Yagci

 Baekeland 2018, The 6th International Symposium on Network Polymers, Shanghai,  

 China 2018

 

110. Photochemical Approaches for Hyperbranched Polymers

 

C. Aydogan, M. Ciftci, Y. Yagci

The International Symposium of Photopolymer Science, Wuxi, China 2018

 

111. Mechanisms of Photoinitiated Metal-Free Controlled/Living Radical Polymerization

 

S.Jockush, Y. Yagci

The International Symposium of Photopolymer Science, Wuxi, China 2018

 

 

112. Shining a Light on Macromolecular Syntheses (Award Lecture)

 

Y. Yagci

Annual Meeting of the Belgian Polymer Group, Blankenberge, Belgium 2018

 

113. Photochemically Generated Radicals for Coupling, Functionalization and

             Polymerization Processes

 

             G.Yılmaz, Y.Yagci

             EuCHeMS conference on Organic Free Radicals, Marsellie, France 2018

 

114. Multi-mode Polymerizations Involving Photoinduced Radical Polymerization

 

            G.Yılmaz, Y.Yagci

 The 35th International Conference of Photopolymer Science and Technology; Chiba,

 Japan 2017

 

115. New Synthetic Approaches for Benzoxazine Based High Performance Thermosets for

  Unconventional and Smart Applications

 

  B.Kiskan, Y.Yagci

47th IUPAC World Polymer Congress, Cairns, Australia, 2018

 

116.   Metal Free Photoinduced ATRP

 G. Yilmaz, Y.Yagci

 European Symposium of Photopolymer Science, Mulhouse, France, 2018

 

117. Photochemical Routes to Complex Macromolecular Architectures

 

  Y. Yagci

  1st International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Turkey, 2018

 

118. Unconventional Polymerization Applications of Conjugated Systems and

  Nanoparticles

 

           Y. Yagci 3. International Conference on Organic Electronic Material Technologies, 

           Kırklareli, 2018

 

119. Complex Macromolecular Architectures by Photoinduced ATRP and Its 

  Combinations  with the Other Polymerization Modes 

 

           G. Yilmaz, Y. Yagci, IUPAC 13th International Conference on Advanced 

           Polymers via Macromolecular Engineering, Stellenbosch, South Africa; 2019

 

120. Visible and Near Infrared Sensitization on Coventional and Controlled/living Polymerizations 

 

Y. Yagci, International Symposium on Polymer Photochemistry, Guangzhou, China, 2019 

 

121. Photochemical Approaches for the Preparation of Functional Polymers

 

  Y. Yagci, 2nd International Conference on Physcial Chemistry and Functional 

  Materials, Cappodocia, Turkey, 2019

 

122. Benzoxazine Chemistry: A Versatile Toolbox for Smart Material Synthesis

 

B.Kiskan, Y. Yagci, VII International Baekeland Symposium, Taragona, 

 2019

 

123. New Photoinitiating Systems for for Chain and Step-growth Polymerizations 

  (Plenary) 

 

Y. Yagci, German Chemical Society, (GDCh) 27. Lecture Conference on Photochemistry, 2020

 

124. Light and Polymers

 

Y. Yagci, Comstech Distinguished Scholars Program (Virtual Seminer Series), 2020 

 

125. Photoinduced Step-Growth Polymerizations (Plenary)

 

E. Sarı, T. Celiker, B.Nakipoglu, K. Kaya, S. Koyuncu, G. Yilmaz, Y. Yagci, 6. European Syposium on Photopolymer Science, (Virtual) Vieanna, Turin, 2021

 

 

 

126. New Approaches in Benzoxazine Chemistry for the Synthesis of Advanced Materials,

 

 B. Kışkan, Y. Yagci, 4th International Symposium on Polybenzoxazines. Luxenbourg, 2021

 

 

 

 

 

 

   The Other Presentations

127. Studies on  Photoinitiated  Cationic Polymerization

 

             Y. Yagci

              International  Symposium on the  New Trends  of   Polymer

              Photochemistry, Stockholm , Sweden (1985)

 

128.   Poly(butyl  vinylether)   with  Photoactive Terminal  Groups

    

              Y.Yagci ,  W.Schanabel  and  A.Ledwith

              31.  IUPAC  Macromolecular  Symposium,  Merseburg , GDR  (1987)

 

 

129. Photoinitiated  Cationic  Polymerization  Promoted  by  Acyl  Phosphine  

             Oxides

 

             Y.Yagci    and  W.Schnabel

             8.  IUPAC  Symposium  on  Cationic  Polymerization  and  Related  Process,

             Munich, FRG  (1987)

 

130. Laser  Flash  Photolysis  and  Pulse  Radiolysis  Studies  on Sulfonium  and

             Iodinoum  Salts - Photoinitiators  for  Cationic  Polymerization

 

              S. P.  Pappas,  B. C. Pappas,  M.Tilley,  Y. Yagci  and  W. Schnabel 

             XI I.  IUPAC  Symposium  on  Photochemistry, Bologna, Italy (1988)

 

131. Formation  of  Triphenylmethyl  Cations  by  Laser  Flash Photolysis

            of  Phenylazotriphenylmethane

 

            Y. Yagci, M. Acar  and  W. Schnabel

             International  Symposium  on  Carbocations  and  Other  Reactive

             Intermediates,  Tubingen, FRG  (1988)

 

132. Photoinitiated  Cationic  Polymerization

 

             Y. Yagci  and  W. Schnabel

             Berliner  Polymer  Tagen, Berlin,  FRG  (1988)

 

 

133. Block  Copolymers  by  Combination  of  Ionic  and  Radical  Routes

 

            Y. Yagci  and  G . Hizal

            9. IUPAC  Symposium  on  Cationic  Polymerization  and  Related  Process,  

            Strasbourg, France (1989)

 

 

134. Photochemical  Synthesis  of  Block  Copolymers

 

            Y. Yagci and W. Schnabel

            XIII. IUPAC Symposium on Photochemistry, Warwich, Coventry, England (1990)

 

135. Azo-benzoin Initiators 

 

            A. Onen and Y. Yagci

            International Symposium on Mechanism and Kinetics of Polymerization, Their Use

            in Polymer Synthesis, Paris, France (1990)

 

136. Synthesis of Polymers with Crown Ethers

 

            U. Tunca and Y. Yagci           

            International Symposium on Mechanism and  Kinetics of Polymerization, Their 

            Use in Poymer Synthesis, Paris, France (1990)

 

137. Azo-benzoin Initiators and Their Use in Block Copolymer Synthesis

 

             Y. Yagci and A. Onen

             XIV. IUPAC Symposium on Photochemistry, Leuven, Belgium (1992)

 

138. Synthesis and Reactions of Functional Polyamides

 

             S. Denizligil and Y. Yagci

             34. IUPAC International Symposium on Macromolecules, Prauge, Czekoslavakia

             (1992)

 

139. AB Block Copolymers with Side Chain Liquid Crystalline Segments

      

            G. Galli, E. Chellini, Y. Yagci, I. E. Serhatlı, M. Laus

            14th International Liquid Crystal Conference, Pisa, Italy (1992)

 

140. Liquid Crystalline Block Copolymers

 

             E. Chellini, G. Galli, A. S. Angeloni, M. C. Bignozzi, M. Laus, I. E. Serhatli, Y.

             Yagci

             ACS Meeting, Denver, USA (1993)

 

141. Block Copolymers with Side Chain Liquid Crystalline Segments

 

             G. Galli, E. Chellini, Y. Yagci, İ. E. Serhatli, M. Laus, A. S. Angeloni

             European Conference on Liquid Crystals Science and Tehnology, Films, 

             Swıtzerland (1993)

 

142. Azo-acyloxime Ester Initiators

 

             S. Denizligil, A. Onen and Y. Yagci     

             Polymex, International Symposium on Polymers, Cancun, Mexico (1993)

 

143. Cationic Polymerization by Using Polymeric  Photosensitizers

      

            A. Onen and Y. Yagci

           Polymex, International Symposium on Polymers, Cancun, Mexico (1993)

 

144. Charge Transfer Complexes of Pyridinium Salts as Photoinitiators for Cationic

             Polymerization

 

            G. Hizal, Y. Yagci and W.Schnabel

            Polymex, International Symposium on Polymers, Cancun, Mexico (1993)

 

145. Chiral Liquid-Crystalline Block Copolymers Based on Polyether and Mesogenic

             Polyacrylate Blocks

 

             E. Chellini, G. Galli, I. E. Serhatli, Y. Yagci, M. Laus, A. S. Angeloni

             4th International Symposium on Ferroelectric liquid Crystals, Tokyo, Japan (1993)

 

146. Free Radical Polymerization Using Pyridinium Salts

 

      Y. Yagci, N. Kayaman, G. Hizal, A. Onen and W. Schnabel

      Macroakron, 35. IUPAC International Symposium on Macromolecules, Akron,     

      Ohio, USA (1994)

 

147. Synthesis of Liquid Crystalline Block Copolymers by Combination  of   

             Cationic or Promoted Cationic and Free Radical Polymerization 

 

             I. E. Serhatli, Y. Yagci, E. Chellini and G. Galli 

             International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

             Poughkeepsie, New York, USA (1995)

 

148. Photoinduced Formation of Dihydroxypolytetrahydrofuran and Its Use in 

              Preparation of Polyurethane

 

            G. Hizal, A. Sarman and Y. Yagci

            International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

            Poughkeepsie, New York, USA (1995)

 

149. Synthesis of Liquid Crystalline Block and Graft Copolymers by Using

            Macroinitiators and Macroinimers

 

           I.E.Serhatli, Y.Hepuzer, Y. Yagci, G.Galli and E.Chiellini

           Nato Advanced Research Workshop, Il Ciocco, Italy (1996)

 

150. Redox Initiated Cationic Polymerization: The Pyridinium salt /Ascorbate Redox Couple.

 

       A.Onen, Y. Yagci, W.Schnabel

       IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Istanbul-Turkey  (1995).

 

151. Photoinduced Synthesis of Amino Functional Telechelics

 

      S.Denizligil, A.Onen, Y. Yagci

      2nd IUPAC International Symposium on Free Radical Polymerization

      Kinetics and Mechanisms, Santa Margherita Ligure-Italy (1996).

 

152. Separation of Block Copolymers From Parent Homopolymers By Using Liquid 

      Chromatography At The Point of Exclusion-Adsorption Transition

 

      M.Janco, D.Berek, W.Schnabel, Ch-H.Fischer, Y. Yagci, A.Onen

      10th International Symposium, Advances and Applications of Chromatography in 

      Industry, Bratislava (1996).

 

153. Electroinitiated Polymerization of 2-Chloroethylvinylether

 

      E.Kalaycioglu, L.Toppare, Y.Yagci

      2. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Orlando, Florida, April (1997)

 

154. Photoinitiated Zwitterionic Polymerization of Alkylcyanoacrylates by Pyridinium Salts

 

           N.Arsu, A.Onen, Y.Yagci

           IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Paris, France, July 1997

 

155. An Allylic Pyridinium Salt: Radical Promoted Latent Thermal Catalyst for Cationic  Polymerization

 

          A.Onen, Y.Yagci

          IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Paris, France, July 1997

 

156. Synthesis of Polymethylmethacrylate with Side Chain Block Copolymers of    

            Tetrahydrofuran and Methylmthacrylate

 

            Y.Hepuzer, I.E.Serhatli, Y.Yagci

            IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Paris, France, July 1997

  

157. Photoinitiated Cationic and Free Radical Polymerization Bu Using Charge Transfer   Complexes of Pyridinium Salts and Electron Donor Compounds

 

          G.Hizal, E.Emiroglu, Y.Yagci

          NATO ASI on Cationic Polymerization and Related Processes, London, Canada,

         August 1998

 

158. Synthesis and Characterization of N-phenylmaleimide-methylvinylisocyanate copolymers with Polystyrene Side Chains

 

          I.E.Serhatli,  A.B.Duz, Y.Yagci

         Eurepean Polymer Federation, Workshop on Controlled Radical Polymerization, Paris, 

         France, 1999

 

 

159. Synthesis of Block Copolymers by Transformation of Photosensitized Cationic 

      Polymerization to Stable Free Radical Polymerization

 

      T.G.Yildirim, Y.Hepuzer, Y.Yagci

      3. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Colonial Williamsburg, USA, Agust (1999)

 

160. Synthesis High Tg Maleimide-Methylvinyl Isocyanate Copolymers for Electrooptics

 

           I.E.Serhatli, Y.Yagci, R. Zentel

           3. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

          Colonial Williamsburg, USA, Agust (1999)

 

161. Block Copolymers by Transformation of Living Ring Opening Polymerization into Initer Process

 

A.Baskan Duz, G.Hizal, Y.Yagci

      38. IUPAC World Polymer Congress, Poland 2000

 

162. Synthesis of Multiphase Block and Graft Copolymers with Side Group Liquid Crystalline      Blocks

 

      Y.Hepuzer, Y.Yagci, G.Galli, E.Chellini

38.  IUPAC World Polymer Congress, Poland 2000

 

163. Synthesis and Characterization Conducting Block Copolymers of Thiphone-Ended Polystyrene with Polypyrrole

 

     S.Alkan, L.Toppare, Y.Hepuzer, Y.Yagci

     International Conference on Science and Technology of Synthesis Metals, Australia, 2000

 

164. Comparative Study of Liquid Crystalline Ordering in Monomers, Linear Polymers and Graft Copolymers by Photon Transmission Technique

 

      S.Yildiz, H.Ozbek, O.Pekcan, Y.Hepuzer, Y.Yagci

      Am. Phys. Soc. 2000 Meeting, Minnepolis, USA, 2000

 

 

165. Neu Polymere auf Basis von 2,3-Dihydrofuran

 

      H.Braun, O.Nuyken, Y.Yagci

      Makromolekulares Kolloquium, Freiburg, Germany, 2001

 

 

166. Conducting Graft Copolymers of  3-Methyl Thienyl Methacrylate and Pyrrole

 

       S.Alkan, L.Toppare, Y.Hepuzer, Y.Yagci

       4. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Gatlinburg, USA, Agust (2001)

 

 

167. Comblike PPP containing polymers obtained by controlled methods as lateral chains 

 

      I.Cianga, Y.Yagci

      Academy Days of Iasi, Romania, 2001

 

168. 4-Maleimidobenzoic acid as multifunctional organic intermediate for the synthesis of   poly(N-phenylmaleimides with special architectures and properties

 

      L.Cianga, Y.Yagci

      Academy Days of Iasi, Romania, 2001

 

169. Swelling and Drying Kinetics of Polytetrahydrofuran and Polytetrahydrofuran-

      Poly(methyl methacrylate) Gels: A Photon Transmission Technique

 

      S.Yildiz, Y.Hepuzer, Y.Yagci, O.Pekcan

      VIII. Statistical Physics Days, Istanbul, 2001

 

170. Direct and Sensitized Photoinitiated Cationic Polymrization by Using Phenacylanilinium Salts

 

     F.Kasapoğlu, A.Onen, N.Bicak, Y.Yagci

     EPF Workshop on New Trends in Photopolymerization, France, 2002

 

171. Immobilization of Invertase in Thiophene Functionalized Menthyl-Pyrrole Copolymers

 

      S.Kiralp, L.Toppare, Y.Yagci

      International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals, China, 2002

 

172. Synthesis and Chracterization of a New Copolymer PTSA Doped Polypyrrole

 

      A.Levent, J.Hacaloglu, L.Toppare, Y.Yagci

      International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals, China, 2002

 

173. 2-Mercaptothioxanthone as a Novel Photoinitiator for Free Radical Polymerization

 

      L.Cokbaglan, N.Arsu, Y.Yagci

      XIX. IUPAC Symposium on Photochemistry, Hungary, 2002

 

 

174. 2-Mercaptothioxanthone as a Novel Photoinitiator for Free Radical Polymerization and Properties

 

      M.Aydin, N.Arsu, Y.Yagci, S.Jockush, N.J.Turro

      The Fifth International Conference on Chemical Physics, Istanbul, Turkey, 2002

 

175. Wavelength Flexibilty in Photoinitiated Cationic Polymerization 

 

      Y.Yagci

       IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Boston, June 2003

 

176. Synthesis of Triphenylmethyl Functionalized Poly(methyl methacrylate) by Anionic Polymerization and Block Copolymerization via Initer Technique

 

      H.A.Alidedeoglu, Y.Yagci, T.Nugay

      5. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Montreal, Canada, June (2003)

 

177. Synthesis of Heterotelechelic PEO Macromonomers for Amphiphilic Gels

 

      J.Du, Y.Murakami, K.Ito, Y.Yagci

      5. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Montreal, Canada, June (2003)

 

178. Determination of Phenolic Compounds in Wines with Enzyme Electrodes Fabricated by Immobilization of Polyphenol Oxidase in Conducting Copolymers

 

      S.Kiralp, L.Toppare, Y.Yagci

      5. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Montreal, Canada, June (2003)

 

179. Synthesis and Chracterization of α-ω-Functional telechelics by Atom Transfer Radical Polymerization and Coupling Processes

 

      S.Yurteri, I.Cianga, Y.Yagci

      5. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Montreal, Canada, June (2003)

 

180. Synthesis and Polymerization of Hetero-Telechelic PEO Macromonomers

 

      J. Du, Y. Murakami, K. Ito, and Y.Yagci 

      52nd Meeting of Society of Polymer Science Japan, Yamaguchi, Japan September (2003) 

 

181. Copolymers greffes parfaitement alternants par la formation de polyphenylene

 

      I.Cianga, Y.Yagci

     6ème  COLLOQUE Franco-Roumain sur les POLYMERES” ROUEN, France, September,

2003

 

182. Copolymèrs alternatifs avec des propriétés de cristaux liquides obtenus par la copolymérization médiée par des radicales stables N-oxy

 

      L.Cianga, Y.Yagci, G.Galli

      6ème  COLLOQUE Franco-Roumain sur les POLYMERES” ROUEN, France, September,

      2003  

 

 

183. Synthesis of Novel Thioxanthone Based Photoinitiators and Their Role in

      Photopolymerization

 

      M.Aydin, D.Karaca, N.Arsu, Y.Yagci

      International Conference on Functional Acrylates, Istanbul, September, 2004

 

184. Photoinitiated Crosslinking and Grafting of Methyl methacrylate by Using N,N-dimethyl Amino Functional Block Copolymers

 

      A.E.Muftuoglu, Y.Yagci, K.Se

      International Conference on Functional Acrylates, Istanbul, September, 2004

 

185. Investigation on Photoinitiated Cationic Polymerization of Cyclohexene Oxide with 

      5-Thia-naphtacene-12-one and 5-Thia-pentacen-14-one

 

      D.Karaca, A.Tasdelen, N.Arsu, Y.Yagci

      International Conference on Functional Acrylates, Istanbul, September, 2004

 

186. Synthesis and Characterization of Conducting Copolymers of 3- Thiophene 

polyethyleneoxide with Pyrrole and Thiophene

 

B. Yildiz, S. Kiralp, L. Toppare, Y.Yagci, K. Ito

International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals

Wollongong, Australia, July 2004

 

187. Immobilization of Invertase and Glucose oxidase in Conducting Copolymers of

      Poly(vinylalcohol) with Thiophene Side Groups and Polypyrrole

 

E. Sahmetlioglu, H. Yuruk, L. Toppare, I. Cianga, Y. Yagci

2nd Int. Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, October 2004

 

188. The Use of N,N-Dimethylaniline End-functionalized Polymers in Photoinduced Block Copolymerization

 

      A.E.Muftuoglu, I.Cianga, S.Yurteri, Y.Yagci

      2nd Int. Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, October 2004

 

189. Preparation of Sensitive Biosensors by Immobilization of Polyphenol Oxidase in Conducting Copolymers and Their application for Determination of Phenolic Copomunds  in Red Wine

 

      A.E.Buyukbayram, S.Kiralp, L.Toppare, Y.Yagci

      6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Istanbul, Turkey, August (2005)

 

190. Synthesis and Chracterization of Graft and Branched Polymers via Type-II Photoinitiation

 

      A.E.Muftuoglu, B.Saner, A.L.Demirel, Y.Yagci

      6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Istanbul, Turkey, August (2005)

 

191. Synthesis and Chracterization of Benzoxazine-Functionalized Poly(propyleneoxide) Amines and Their Thermal Curing Properties

 

      A.Yildirim, B.Kiskan, Y.Yagci

      6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Istanbul, Turkey, August (2005)

 

192. Synthesis and Characterization of Thermally Curable Benzoxazine Functional Polystyrene 

      Macromonomers

 

     B.Kiskan, D.Colak, A.E.Muftuoglu, I.Cianga, Y.Yagci

      6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

      Istanbul, Turkey, August (2005)

 

193. Synthesis and Chracterization of Napthoxazine Functional Poly(ε-caprolactone)

 

        B.Kiskan, Y.Yagci

        6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Istanbul, Turkey, August (2005)

 

194. Synthesis and Chracterization of Benzoxazine Substituted Maleimide Polymers by  Photoinduced Radical Polymerization

 

        B.Gacal, L.Cianga, T.Ageg, T.Takeichi, Y.Yagci

        6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Istanbul, Turkey, August (2005)

 

 

195. A Spectrochemical Study of Conducting Copolymers of A Thiophene Functionalized Polystyrene with Thiophenes

 

        E.Sahin, P.Camurlu, L.Toppare, V.M.Mercore, I.Cianga, Y.Yagci

        6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Istanbul, Turkey, August (2005)

 

196. Photoinduced Polymerization of Thiophene Using Iodonium Salt

 

        F.Yilmaz, Y.Yagci, S.Kiralp, Y.Yagci

        6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Istanbul, Turkey, August (2005)

 

197. Side Chain Thioxanthone Polymers and Their Use as Photoinitiators for Free Radical Polymerization

 

        G.Temel, N.Arsu, Y.Yagci

        6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Istanbul, Turkey, August (2005)

 

198. Immobilization of Invertase in Conducting Polypyrrole/PMMA-PMTM Graft 

        Copolymers

 

        H.B.Yildiz, S.Kiralp, L.Toppare, Y.Yagci

        6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Istanbul, Turkey, August (2005)

 

199. The Use of Poly(ethylene oxide) as Hydrogen Donor in Type Photoinitiated Free RadicalPolymerization

 

        M.A.Tasdelen, E.Kahveci, S.Keskin, N.Arsu, Y.Yagci

        6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Istanbul, Turkey, August (2005)

 

200. Photoinitiated Cationic Polymerization of N-Phenacyl Benzoylpyridinium Salts

 

       N.Yonet, Y.Yagci

       6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Istanbul, Turkey, August (2005)

 

201. New Polyphenylene-g-Polystyrene and Polyphenylene-g-Polystyrene/ Poly(ε-

        caprolactone) Copolymers by Combined Controlled Polymerization and Cross Coupling

        Processes

 

        S.Yurteri, I.Cianga, A.L.Demirel, Y.Yagci

        6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Istanbul, Turkey, August (2005)

 

202. Synthesis and Characterization  of Mid- and End-Chain Functional Telechelics by Controlled Polymerization Methods and Coupling Processes

 

       D.Colak, I.Cianga, A.E.Muftuoglu, Y.Yagci

       6. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Istanbul, Turkey, August (2005)

 

203. Layered Morphology of Poly(phenylene)s in Thin Films Induced by Substitution of   Well-defined Poly(e-caprolactone) Side Chains

             A.L.Demirel, S.Yurteri, I.Cianga, Y.Yagci 

         Cost Chemistry-Action D19, Nano-Chemistry Workshop, Istanbul, 2005

 

204. Conducting Copolymers of Thiophene Functionalized Polystyrene with Thiophene

 

        E.Sahin, P.Camurly, L.Toppare, V.M.Mercore, I. Cianga, Y.Yagci

        11. International Materials Symposium, Denizli, Turkey, April 2006

 

205. Electrochromic Properties of Copolymer of N-(3-Thienyl methylene)-

        Oxycarbonylphenyl) Maleimide with Thiophene and Its Electrochromic Device

 

        M.Ak, P.Camurlu, L.Toppare, L.Cianga, Y.Yagci, F.Yilmaz

        11. International Materials Symposium, Denizli, Turkey, April 2006

 

206. Immobilization of Tyrosinase and Alcohol Oxidase in Conducting Copolymers ofThiophene Functionalized Poly(vinyl alcohol) with Pyrrole

 

        E.Sahmetlioglu, H.B.Yildiz, A.E.Boyukbayram, L.Toppare, Y.Yagci

        11. International Materials Symposium, Denizli, Turkey, April 2006

 

207. A New Oil Based Binder by Polymerization of Modifıed Triglyceride

 

        O. Eksik, A. T. Erciyes, Y. Yagci

        1st European Chemistry Congress, Budapest, Hungary (2006)

 

208. Styrenation of Triglyceride Oil Controlled / Living Free Radical Polymerization 

 

       N. Alemdar, A. T. Erciyes, Y. Yagci 

       6th International Paint, Varnish, Ink & Auxiliary Products Industry Congress &  

       Exhibition, Istanbul, Turkey (2006)

 

209. Stimuli-Responsive Conjugated Polymers for Interactive Smart Textiles

 

         L. Cianga, I. Cianga, F. Tanasa, Y. Yagci, C. Loghin

         Prague Meetings on Macromolecules, 47th Microsymposium, Advanced Polymer   

         Materials for Photonics and Electronics, Prague, Che Republic (2007)

 

210. Novel Poly(phenylene vinylene)s with Well-Defined Macromolecular Side Chains

 

        D.G.Colak, I.Cianga, Y.Yagci, A.Cirpan, F.E.Karasz

        7. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Maiami, USA,  (2007)

 

211. Synthesis of Block Copolymers by Combination of ATRP and Photoiniferter Processes (Honourable Poster Award)

 

Y.Y.Durmaz, B.Karagoz, N.Bicak, Y.Yagci 

7. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering,         Maiami, USA,  (2007)

 

212. Thermally Curable Polystyrene via Click Chemistry

 

        M.Ergin, B.Kiskan, B.Gacal, Y.Yagci

        7. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Maiami, USA,  (2007)

 

213. Styrenation of Triglyceride Oil Through Controlled/Living Free Radical Polymerization with the aid of TEMPO

 

        N.Alemdar, A.T.Erciyes, Y.Yagci

        7. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Maiami, USA,  (2007)

 

214. A Dithienothiophene Derivative as a Long Wavelength Photosensitizer for Onium Salt Photoinitiated Cationic Polymerization

 

        B.Aydogan, A.S.Gundogan, T.Ozturk, Y.Yagci

        7. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Maiami, USA,  (2007)

 

215. Advanced Epoxy Based Nanocomposites  Obtained by UV Curing Process

 

       M. Sangermano, B. Voit, P. Pötschke, Y. Yagci

       42nd IUPAC World Polymer Congress, Tapei, Taiwan, 2008

 

216. Polytetrahydrofuran/clay Nanocomposites by Cationic Ring Opening Polymerization via in situ Polymerization and “Click” Chemistry Processes, 

 

M. A. Tasdelen, W. Van Camp, E. Goethals, F. Du Prez, Y. Yagci, 

Annual Meeting of the Belgian Polymer Group BPG 08 Sunparks De Haan, De Haan, Belgium, 2008

 

217. Oil Based Polymer Silver Nanocomposite Materials Prepared by Light-induced 

        Crosslinking Polymerization, 

 

O. Eksik, M. A. Tasdelen, A. T. Erciyes, Y. Yagci, 

11th Annual NSTI Nanotech 2008 Symposium, Boston, Massachusetts, USA, 2008

 

 

218. Photoinitiated Cationic Polymerization of Mono and Divinyl Ethers in Aqueous Medium Using Ytterbium Triflate as Lewis Acid

 

M. U. Kahveci, M. A. Tasdelen, W. D. Cook, Y. Yagci

NATO Advanced Study Institute on New Smart Materials via Metal Mediated Macromolecular Engineering: from Complex to Nano Structures, Antalya, Turkey, (2008)

 

219. Synthesis and Characterization of Polymeric Thioxanthone Photoinitatiors via Double 

        Click Reactions

 

B. Gacal, H. Akat, D. K. Balta, N. Arsu, Y.Yagci

NATO Advanced Study Institute on New Smart Materials via Metal Mediated Macromolecular Engineering: from Complex to Nano Structures, Antalya, Turkey, (2008)

 

220. Textile Composites Based on Conducting Polymers Obtained by Photopolymerization

 

I. Cianga, L. Cianga, D. G. Colak, Y.Yagci

NATO Advanced Study Institute on New Smart Materials via Metal Mediated Macromolecular Engineering: from Complex to Nano Structures, Antalya, Turkey, (2008)

 

221. Synthesis and Characterization of Polyacetylene with Side-chain Thiophene

        Functionality

 

B. Koz, B. Kiskan, Y.Yagci

NATO Advanced Study Institute on New Smart Materials via Metal Mediated Macromolecular Engineering: from Complex to Nano Structures, Antalya, Turkey, (2008)

 

222. A New Photoiniferter/Raft Agent for Ambient Temperature Rapid and Well-Controlled Radical Polymerization

 

Y. Y. Durmaz, M. A. Tasdelen, B. Karagoz, N. Bicak, Y. Yagci 

NATO Advanced Study Institute on New Smart Materials via Metal Mediated Macromolecular Engineering: from Complex to Nano Structures, Antalya, Turkey, (2008)

 

223. Oil Based Polymer Silver Nanocomposite by Thermally and Photochemically Induced

  Redox Reaction 

 

 O. Eksik, A. T. Erciyes, Y. Yagci, 7th. International Paint & Auxiliary Products

             Industry Congress & Exhibition, Istanbul, 2008

224. Synthesis of ABC Type Three Block Copolymers via Photoinduced Ketyl  Coupling   and   Inner Iniferter Processes

 

   G. Temel, B. Aydogan, N. Arsu, Y.Yagci

   NATO Advanced Study Institute on New Smart Materials via Metal Mediated 

   Macromolecular Engineering: from Complex to Nano Structures, Antalya, Turkey, 

   (2008)

 

225. Photoinitiated Cationic Polymerization of Mono and Divinyl Ethers in Aqueous MediumUsing Ytterbium Triflate as Lewis Acid

 

         M. U. Kahveci, M. A, Tasdelen, W. D. Cook, Y. Yagci

         30th Autralian Polymer Society Meeting, Melbourne, Australa, (2008)

 

226. Highly Conjugated Thiophene Derivatives for Photoinitiated Cationic Polymerization in Visible Range

 

          B.Aydogan, A.Durmus, G.E.Gunbas, L.Toppare, Y.Yagci

          IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Krakow, Poland (2009)

 

227. Graft Copolymers by the Combination of ATRP and Photochemical Acylation Process by Using Benzodioxinones

 

          Y.Y.Durmaz, V.Kumabarci, A.L.Demirel, N.Talinli, Y.Yagci

          IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization, Krakow, Poland (2009)

 

228. New Photoinitiating Systems Living/Controlled Cationic Polymerization and 

        Crosslinking of Vinylethers

 

       M. U. Kahveci, M.A. Tasdelen, M. Uygun, W. Schnabel, W. Cook, Y.Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

229. New Thioxanthone Photoinitiators with Extended Absorption in the Visible Range

 

       A. G. Yilmaz, B. Aydogan, Y. Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

230. Perfectly Alternating Amphiphilic Polyphenylenes by Combination of Controlled  Polymerization and Coupling Processes

 

       E.L.Sahkulubey, Y. Y. Durmaz, D. G. Colak, Y. Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

231. Synthesis and Characterization of Telechelic Polymers by Combination of ATRP and Click Chemistry

        

        S.S.Okcu, Y.Y.Durmaz, Y.Yagci

        8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Dresden, Germany,  (2009)

 

232. Graft Copolymers by the Combination of ATRP and Photochemical Acylation Process Using Benzodioxinones

 

       Y.Y.Durmaz, V.Kumbaraci, A.L.Demirel, N.Talinli, Y.Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

233. Synthesis of Block and Star Copolymers by Photoinduced Radical Coupling Process

 

       G.Temel, B.Aydogan, N.Arsu, Y.Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

234. Synthesis and Characterization of One-component Polymeric Photoinitiator by 

        Simultaneous Double Click Reactions and Its Use Photoinduced Free Radical

        Polymerization

 

       G.Temel, B.Aydogan, N.Arsu, Y.Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

235. Synthesis of Polyacrylamide Cryogels Using Free Radical Photopolymerization

 

        M.U.Kahveci, Z.Beyazkilic, Y.Yagci

        8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Dresden, Germany,  (2009)

 

236. Photophysical Properties o PPP and PPV Derivatives Bearing Polystyrene or 

        Polycaprolactone as Side Groups

 

       D.G.Colak, D.A.M.Egbe, E.Brickner, S.Yurteri, I.Cianga, E.Tekin, U.S.Schubert,

       Y.Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

237. Polytetrahydrofuran/Clay Nanocomposites by In Situ Polymerization and “Click” Chemistry Processes Nano, Micro and Macromolecular Complex Structures by “Click Chemistry”: A New Synthetic Approach             

 

Y.Yagci  

International Conference on Nano Materials and Nano Systems, Istanbul, Turkey (2009)

238. Photoinduced Decomposition of Dibenzoyldiethylgermane. A Photochemical Route to Polygermanes

 

        Y.Y.Durmaz, M.Kukut, N.Moszner, Y.Yagci

        8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

        Dresden, Germany,  (2009)

 

239. Fluorescence Sensing of Glucose Using Glucose Oxidase Modified by PVA-pyrene Prepared via Click Chemistry

 

       D.Odaci, B.N.Gacal, B.Gacal, S.Yimur, Y.Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

240. Synthesis and Characterization of Thermally Curable Benzoxazine Containing Polyesters for Improved Adhession Property

 

       A.Tuzun, B.Kiskan, Y.Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

241. Synthesis and Characterization of a Novel Linear Polymer Containing 1,2,3-Triazole and Benzoxazine Groups in the Main Chain by Step-growth Click Coupling Reactions

 

       B.N.Gacal, B.Gacal, Y.Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

242. In situ Synthesis of Acrylamaide Hydrogels Containing Silver Nanoparticles by Photoinduced Processes and Their Antimicrobial Properties

 

       M.Uygun, M.U.Kahveci, D.Odaci, S.Timur, Y.Yagci

       8. International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 

       Dresden, Germany,  (2009)

 

243. Synthesis and Characterization of Triptycene Type Crosslinker and Its Use in 

       Photoinduced Curing Applications

 

        S. Ates, B. Aydogan, L. Torun, Y. Yagci

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

244. Synthesis and Characterization of Fluid 1,3-Benzoxazine Monomers, and Their 

           Thermally Activated Curing

 

     B. Koz, B. Kiskan, Y. Yagci        

     Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

245. Acyl Germanes as Potential Photoinitiators for Thermosets and Precursors for Block  Copolymers  

        Y. Y. Durmaz, M. Kukut, N. Moszner, Y. Yagci        

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

246. Synthesis, Characterization, and Thermally Activated Curing of Oligosiloxanes

        Containing Benzoxazine Moieties in the Main Chain

 

        B. Kiskan, B. Aydogan, Y. Yagci        

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

247. High Molecular Weight Hydrogen Donors for Type II UV Curing

 

       M. A. Tasdelen, Y. Yagci        

       Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

248. Synthesis and Characterization of Main Chain Polyester with Benzoxazine Units and  Carboxylic Groups

 

       A. Tuzun, B. Kiskan, Y. Yagci        

       Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya,Turkey (2009)

 

249. Intramolecular Cross-Linking of Polymers by Click Chemistry: A Facile Route to Soluble Polymeric Nanoparticles

        H. Cengiz, B. Aydogan, Y. Yagci       

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

250. Imide Containing Monofunctional Benzoxazines

 

        H. Celebi, B. Kiskan, Y. Yagci        

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

251. Synthesis of Polybenzoxazine Precursors by Photo-Induced Thiol-ene System

    

          Z. Beyazkilic, M. U. Kahveci, B. Aydogan, B. Kiskan, Y. Yagci        

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

252. Telechelics as Precursors for Polycondensates and Thermosets by Combination of Atom Transfer Radical Polymerization and Click Chemistry Processes

 

         S. S. Okcu, Y. Y. Durmaz, Y. Yagci        

         Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

253. Synthesis and Characterization of Polymeric One Component Type II Photoinitiator for Water-Borne Curing

 

        H. Akat, B. Gacal, D. Karaca Balta, N. Arsu, Y.Yagci        

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

254. Synthesis and Characterization of a Double Photochromic Initiator for Epoxy Curing

 

        J. Kreutzer, K. Demir, Y. Yagci        

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Antalya, Istanbul, Turkey (2009)

 

255. Benzoxazine Based Macromolecular Architecture 

 

        B. Kiskan, Y. Yagci        

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

256. New Photoinitiating System for Synthesis of Vinyl Ether Based Thermosets.

 

       M. U. Kahveci, M. A. Tasdelen, M. Uygun, W. Schnabel, W. D. Cook, Y. Yagci

        Baekeland 2009. 2nd International Symposium on Thermosets, Antalya, Turkey (2009)

 

257. Long Wavelength Photoinitiating Systems for Cationic Polymerization 

 

        B.Aydogan, Y.Y.Durmaz, M.U.Kahveci, M.Uygun, M.A.Tasdelen, Y.Yagci

        11th Pacific Polymer Conference, Cairns, Australia, (2009)

 

258. Thermal and Photopolymerization of Vinyl Ethers Using Onium Salts

 

        W.Cook, A.Cailere, F.Chen, M. Kahveci, Y. Yagci

        11th Pacific Polymer Conference, Cairns, Australia, (2009)

 

259. Synthesis and Characterization of  Novel  Triptycene Type Crosslinker and Its Use in Photoinduced Curing Applications,

 

        L.Torun, S. Ates, B. Aydogan, Y. Yagci, 

        Frontiers in Polymer Science, Mainz, Germany (2009)

 

260. An Efficient Method for the Synthesis of One-Component Polymeric Photoinitiator:  Simultaneous Double “Click” Reaction

 

       B. Aydogan, G. Temel, N. Arsu, Y. Yagci 

       Paint, Congress & Exhibiton on Paint Industry & Auxillary Products, Istanbul, 2010

 

261. Novel Photoinitiating Systems for Living/Controlled Cationic Polymerization and Crosslinking of Vinyl Ethers

 

        M. U. Kahveci, M. A. Tasdelen, M. Uygun, W. Schnabel, W. D. Cook, Y. Yagci 

         Paint, Congress & Exhibiton on Paint Industry & Auxillary Products, Istanbul, 2010

 

262. Synthesis of Poly(acrylamide) Cryogels by Photoinduced Polymerization

 

         Z. Beyazkilic, M. U. Kahveci, Y. Yagci 

         Paint, Congress & Exhibiton on Paint Industry & Auxillary Products, Istanbul, 2010

 

263. Synthesis and Characterization of a Double Photochromic Initiator for Cationic 

        Polymerization

 

        J. Kreutzer, K. D. Demir, Y. Yagci 

         Paint, Congress & Exhibiton on Paint Industry & Auxillary Products, Istanbul, 2010

 

264. Thioxanthone Derivatives with Fluorene Groups as Visible Light Absorbing Photoinitiators

 

         G.Yilmaz. B.Aydogan, G.Temel, N.Arsu, N.Moszner, Y.Yagci

         Paint, Congress & Exhibiton on Paint Industry & Auxillary Products, Istanbul, 2010

 

265. Multifunctional Textile Composite Based on Polythiophenes Containing Thermotropic Moieties. Synthesis and Chracterization

 

        A. D. Bendrea, L.Cianga, I. Cianga, C. M. Loghin, S. Timur, D. O. Demirkol, S. 

        Sakarya, Y. Yagci

        International symposium on Textiles for the Future, Iasi, Romania, 2010

 

266. "Click" Chemistry as a Novel Route for the Synthesis of Thioxanthone and          Benzophenone Photoinitiators

 

B. Gacal, D. Tunc, Y. Yagci         

European Symposium of Photopolymer Science, Mulhouse, France, 2010

 

267. "Click" Chemistry as a Novel Route for the Synthesis of Thioxanthone and          Benzophenone Photoinitiators 

 

B. Gacal, D. Tunc, Y. Yagci        European Symposium of Photopolymer Science, Mulhouse, France, 2010

268. Polysulfone/metal Nanocomposites by Simultaneous Photoinduced Cross-linking and 

        Redox Reactions

 

        I.Roppolo, M.Sangermano, V.H.Alves Camara, Y.Yagci, C.Dizman, S.Ates, L.Torun

        European Symposium of Photopolymer Science, Mulhouse, France, 2010

 

269. Oil and Water Soluble Thioxanthone Photoinitiators with Extended Absorption in the

        Visible Range

 

        G.Yilmaz, B.Aydogan, G.Temel, N.Arsu, N.Arsu, N.Moszner, Y.Yagci

        European Symposium of Photopolymer Science, Mulhouse, France, 2010

 

270. Organic/Inroganic Hybrid Photocured Thrmosets Formed Without Shrinkage

 

        W.D.Cook, M.Uygun, C.Moorhoff, F.Chen, K.Seito, C.Vallo, Y.Yagci, M.Sangermano

        32. Australian Polymer Symposium, Coffs Harbour, Australia, 2011

 

 

271. Complex Structured Polymers as Fluorescence Probes for the Cell Imaging Studies

 

          S. Timur, Y. Yagci , P. Unak, S. Sakarya, D. Colak, D. Odaci, I. Cianga, O.Kozgus, I. 

          Medine

 

         The 10th Workshop on Biosensors and Bioanalytical Microtechniques in Environmental 

          and Clinical Analysis, Weimar, Germany, 2011.

 

272. Thioxanthone Based Photoinitiators for Free Radical Polymerization

 

        S. Jockusch, N. Turro, N. Arsu, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

273. In Situ Synthesis of Polymer/Clay Nanocomposites by Type II Photoinitiated

        Free Radical Polymerization

 

       C. Altinkok, T. Uyar, M. A. Tasdelen, Y. Yagci

       IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

       Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

274. Host/Guest Complexes of Methyl Methacrylate (MMA) and Type I Photoinitiator with

        Methyl-β-Cyclodextrin and Investigation of Photopolymerization of Methyl-β   

        Cyclodextrin/ MMA+ Type I Photoinitiator in Water

 

        F. Karasu, A. S. Aslan, E. Tosun, Y. Yagci, N. Arsu

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

275. Synthesis and Characterization of Graft Copolymers of 2-Alkyl-2-oxazolines 

        Initiated by Polysulfone Macroinitiator

 

        S. Ates, C. Dizman, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

276. Synthesis of H-Shaped Polymers by Combination of Photoinduced Radical

        Coupling, Ring-Opening Polymerization and Iniferter Processes

 

        B. Aydogan, J. Amici, M. Sangermano, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

277. Poly(p-phenylene methylene) Based Block Copolymers by Mechanistic

        Transformation 

     

        S. Beyazit, D. Gunes, N. Bicak, P. Tatar, A. L. Demirel, Y. Yagci, M. A. Tasdelen

 

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

278. Synthesis and Functionalization of PEG Hydrogels by Photopolymerization and

        Click Chemistry

 

        M. Ciftci,M. U. Kahveci, S. Timur, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

279. Polysulfone/Clay Nanocomposites by in situ Photoinduced Crosslinking

        Polymerization1

  

        C. Dizman, S. Ates, T. Uyar, M. A. Tasdelen, L. Torun, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

280. Polybenzoxazine/Clay Nanocomposites by in situ Thermal Ring-Opening

        Polymerization Using Intercalated Monomer

 

        K. D. Demir, M. A. Tasdelen, T. Uyar, A. W. Kawaguchi, A. Sudo, T. Endo, Y.Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

281. Formation of Trimethylsilylated Open-Cage Oligomeric Azidophenylsilsesquioxanes

 

        V. Ervithayasuporn, X. Wang, B. Gacal, B. N. Gacal, Y. Yagci, Y. Kawakami

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011         

 

282. Poly(phenylene vinylene)s Substituted with Macromolecular Chains Synthesized

        by Different Methods

 

        D. G. Çolak, I. Cianga, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

283. ABC Type Miktoarm Star Copolymers through Combination of Controlled

        Polymerization Techniques with Thiol-ene and Azide-Alkyne Click Reactions

  

        B. Iskin, G. Yilmaz, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

284. Synthesis of Block Copolymers by Combination of Atom Transfer Radical

        Polymerization and Free Radical Promoted Cationic Photopolymerization

 

        G. Acik, M. U. Kahveci, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

285. Synthesis of Biocompatible Poly(styrene-co-L-lactide) Copolymer via Click

Chemistry

 

        M. Kukut, O. Yilmaz, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

286. The Effect of Metallic Component on Photoinitiated Cationic Polymerization of

        Vinyl Ethers Using Substituted Vinyl Halides

 

        F. Oytun, M. U. Kahveci, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

287. Counter-anion Sensitization Approach to Photoinitiated Free Radical

        Polymerization

 

        G. Yilmaz, G. Acik, Y. Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

288. Thioxanthone-ethylcarbozole as a Soluble Visible Light Photoinitiator for Free

        Radical and Free Radical Promoted Cationic Polymerizations

 

        D. Tunc, Y.Yagci

        IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular 

        Engineering, Cappadocia, Turkey, 2011

 

289. Thermally Curable Acetylene Containing Main Chain Benozxazine Containing Polymers Via Sonogashira Coupling Reaction

 

         K.D.Demir, B. Kiskan, Y.Yagci

         International Symposium on Polymers for Advanced Technologies, Lodz, Poland, 2011

 

290. In-situ Formation of Metal and Ceramic Nanostructured Composites with Thermosetting Resins

 

        W. Cook, M. Uygun, C. Morhoff, Q. Chen, F. Chen, K. Seito, C. Vallo, Y. Yagci, M. 

        Sangermano

        12th Pasific Polymer Congress, Jeju, Korea, 2011

    

291. Benzoxazine modified triglyceride oil as coating materials

 

       C. Yildirim, A. T. Erciyes, Y. Yagci.

       IUPAC World Polymer Congress, Balcksburg, Virginia, USA, 2012

 

292. Synthesis of ABC type miktoarm star copolymers by triple click chemistry. 

 

        G. Yilmaz, B. Iskin, Y. Yagci

        IUPAC World Polymer Congress, Virginia, USA, 2012

 

293. Photoinduced reverse ATRP of methyl methacrylate using camphorquinone/benzhydrol system. 

 

       O. S. Taskin, G. Yilmaz, Y. Yagci

       IUPAC World Polymer Congress,  Virginia, USA, 2012

 

294. Photoinduced free radical promoted copper(I)-catalyzed click chemistry for 

        macromolecular syntheses. 

 

        M. Tasdelen, G. Yilmaz, B. Iskin, Y. Yagci

        IUPAC World Polymer Congress, Virginia, USA, 2012

 

295. Visible light induced atom transfer radical polymerization. 

 

      M. Ciftci, M. A. Tasdelen, Y. Yagci

      IUPAC World Polymer Congress, Virginia, USA, 2012

 

296. Polythiophene containing multifunctional phenacylium photoinitiator. 

 

       M. Aydin, K. D. Demir, K. Takagi, Y. Yagci

       IUPAC World Polymer Congress, Virginia, USA, 2012

 

297. Sugar overcomes oxygen inhibition in photoinitiated free radical polymerization.

  F. Oytun, M. U. Kahveci, Y. Yagci.

  IUPAC World Polymer Congress, Virginia, USA, 2012

 

298. Mono-addition synthesis of polystyrene-fullerene (C60) conjugates by thiol-ene

        chemistry. 

 

        B. Iskin, G. Yilmaz, Y. Yagci

  IUPAC World Polymer Congress, Balcksburg, Virginia, USA, 2012

 

299. Photoinduced Cationic Crosslinking of PEG-based Polymers with Highly Reactive Vinyl Ether Side Chains

 

        E. Tunc, B. Aydogan Temel, C. Mangold, H. Frey, Y. Yagci

        3. International Symposium on Polymer Composites, Izmir, Turkey, 2012

 

300. Synthesis and Characterization of Modified Benzoxazine Precursors 

 

       B. Hamamci, B. Kiskan,. Y. Yagci,  

       International Advances in Applied Physics and Material Science Congress (APMAS), 

       Antalya, Turkey, 2013

 

301. Manganese decacarbonyl Assisted Synthesis of Hyperbranched Polymers by Visible Light Irradition

 

        S. Bektas, M. Ciftci, Y. Yagci, 

        International Advances in Applied Physics and Material Science Congress (APMAS), 

        Antalya, Turkey, 2013

 

302. Synthesis of Hyperbranched Polymers by Visible Light Initiated Radical Polymerization

 

        S. Bektas, M. Ciftci, Y.Yagci,

        Frontiers in Polymer Science, Barcelona, Spain, 2013

303. Recent Advances in the Chemical Functionalization of Polysulfones

 

        M. A. Tasdelen, C. Dizman, Y. Yagci

        Eurepean Polymer Congress, Pisa, Italy, 2013

 

304. Reusable Thioxanthone Based Photoinitiator For Free Radical Polymerization

 

        U.U. Ozkose, A. G. Yilmaz, H. Bildirir, Arne Thomas, Y. Yagci

        Eurepean Polymer Congress, Pisa, Italy, 2013

 

305. Synthesis and Characterization of Polysulfone/ POSS Hybrid Networks by Photoinduced  Crosslinking Polymerization

 

M. A. Tasdelen, C. Dizman, T. Uyar, Y. Yagci

           44th IUPAC World Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2013 

 

306. Synthesis of Polystyrene-b-Poly(ethylene glycol) by Combination of ATRP and RAFT Polymerization Methods

 

            M. Arslan, Y.Yagci, G. Yilmaz

           44th IUPAC World Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2013

 

307. Poly(p-phenylene) -Type Copolymers for Targeted  Cell Imaging and Diagnosis

 

            D.G. Colak, I. Cianga, D. O. Demirkol, O. Kozgus, E. I. Medine, S. Sakarya, P. Unak,

            S. Timur, Y. Yagci

            44th IUPAC World Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2013

 

308. Amphiphilic Poly(p-phenylene vinylenes) with “Hairy-Rod” Architecture for Fluorescent Water Self-Dispersible Nanoparticles Formed by Self-Assembly

 

D. G. Colak, I. Cianga, A. D.Bendrea, Luminita Cianga, Y. Yagci

44th IUPAC World Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2013

 

309. Synthesis And Characterization Of Polythiophene Copolymers Posessing Poly(N-Isopropyl Acrylamide), Poly(Ethylene Glycol) And Polypeptide Side Chains

 

H. Akbulut, Y.Yagci, T.Endo, S.Timur

44th IUPAC World Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2013

 

310. Synthesis And Characterization Of Anthraquinone Based Polybenzoxazines

 

C.Aydogan, B.Kiskan, Y.Yagci

44th IUPAC World Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2013

 

311. One Step Synthesis of Hydrogels With Clickable Moieties By  Photopolymerization

 

E. Murtezi, M. Çiftci, Y. Yagci

            44th IUPAC World Chemsitry Congress, Istanbul, Turkey, 2013

 

312. Functional 1,3-Benzoxazines for Advanced Materials

 

B.Kiskan, Y.Yagci

XIV. Eurepean Symposium on Organic Chemistry, Prague, Czech Republic, 2013

 

313. Synthesis of Block Copolymers by Photoiniduced Coupling of Ketyl Mactoradicals Generated from Benzophenone/Benzhydrol System

 

           O.S.Taskin, B.A. Temel, M.A.Tasdelen, Y.Yagci

International Conference on Science and Engineering of Polymeric Materials, Tunisia, 2014

314. Benzoxazine Based Self-healing Polymers

 

M. Arslan, B. Kiskan, Y. Yagci

           248. ACS National Meeting & Exposition, San Fransisco, USA, 2014

 

315. Polybenzoxazine: A powerful tool for removal of mercury salts from water

 

O.S. Taskin, B. Kiskan, A. Aksu, N. Balkis, J.Weber, Y. Yagci

           5th EuCheMS Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2014

 

316. Synthesis of Sulfur-rich Polybenzoxazines

 

            M. Arslan, B.Kiskan, Y. Yagci

            5th EuCheMS Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2014

 

317. Thiol Reactıve Maın Chaın Benzoxazıne Functıonal Hyperbranched Polymers

 

  E. Semerci, B. Kiskan, Y. Yagci

            5th EuCheMS Chemistry Congress, Istanbul, Turkey, 2014

 

318. Photochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization Using Polymeric Semiconductor Mesoporous Graphitic Carbon Nitride 

 

S. Dadashi-Silab, M. A. Tasdelen, B. Kiskan, X. Wang, M. Antonietti, Y. Yagci 

Eurepean Symposium of Photopolymer Science, Vienna, Austria, 2014

 

319. Nano-Structured Amphiphilic Star-Hyperbranched Blockcopolymers for Drug  

  Delivery 

 

           M. Seleci, D. A. Seleci, M. Ciftci, D. O. Demirkol, F. Stahl,  S. Timur, T. Scheper,

           Y.Yagci 

           Conference of Scientific Corporation Between Lower Saxony and Israel, Hannover,  

           Germany 2015

 

 

320. Synthesis of Block Copolymers Based on Polyethylene by Thermally Induced Controlled Radical Polymerization Using Mn2(CO)10

 

M. Ciftci, S. Norsic, C. Boisson, F. D’Agosto, Y. Yagci

International Symposium on Polymers from Renewable Resources, Istanbul, 2015.

 

321. Copper(II)-Thioxanthone: A Photoswitchable Catalyst for the Copper(I)-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition

 

S.Dadashi-Silab, Y. Yagci

International Symposium on Polymers from Renewable Resources, Istanbul, 2015.

 

322. Thioxanthone Modified Poly(vinyl alcohol) as a Macro-initiator for Photoinuced 

  Radical Polymerization

 

 S. Kork, G. Yilmaz, Y. Yagci

 International Symposium on Polymers from Renewable Resources, Istanbul, 2015.

 

323. Click Reaction of Azide-Alkyne Cycloaddition Using Solid Supported Microporous Heterogenous Copper(I)-Catalyst

 

O. S. Taskin, S.Dadashi-Silab, B. Kiskan, Y. Yagci

International Symposium on Polymers from Renewable Resources, Istanbul, 2015.

 

324. Visible Light-induced Copper(I)-Catalyzed Azide Alkyne Cycloaddition with Zinc  

  Oxide Semiconductor Nanoparticles 

 

  O. Yetisken, S.Dadashi-Silab, S. B. Khan, A. M. Asiri, Y. Yagci

  International Symposium on Polymers from Renewable Resources, Istanbul, 2015.

 

 

325. Self-Healing Polymers from Polybenzoxazines

 

  B. Kiskan, M. Arslan, Y. Yagci

  European Symposium on Organic Reactivity, Kiel, Germany, 2015

 

326. Synthesis and Characterization of Cyclodextrin Modified Montmorillonite Clay 

  M. Arslan, M. A. Tasdelen, Y. Yagci

  International Symposium on Polymers from Renewable Resources, Istanbul, 2015.

 

327. Heteroatom rich microporous polymers for electronic and catalytic applications,

 

Bildirir H, Yassin A., Osken I., Dadashi-Silab S., Dawson R., Yagci Y., Ozturk T., Thomas A., 

ProcessNet, Germany, 2015

 

328. Poly(epsilon caprolactone)/Clay Nanocomposites via Host-Guest Chemistry

 

M. Arslan, M. A. Tasdelen, Y. Yagci

Bayreuth Polymer Symposium, Bayreuth, Germany 2015

 

329. Hyperbranched Polymers by Visible Light Induced Self-Condensing Vinyl

  Polymerization

 

  C. Aydogan, M. Ciftci, Y. Yagci

  Bayreuth Polymer Symposium, Bayreuth, Germany 2015

 

330. Synthesis and Characterization of Ethyl Carbazole-Phenacyl Salt as Photoinitiator for

  Free Radical Polymerization

 

M. Kara, S. Dadashi-Silab, Y. Yagci

Bayreuth Polymer Symposium, Bayreuth, Germany 2015

 

331. Photoinduced Copper-Catalyzed Click Chemistry by Semiconductor Nanoparticles: A

  Macromolecular Approach

 

O. Yetiskin, S. Dadashi-Silab, S. B. Khan, A. M. Asiri, Y.Yagci

Bayreuth Polymer Symposium, Bayreuth, Germany 2015

332. Polyethylene-g-poly(cyclohexene oxide) by Mechanistic Transformation from ROMP  

  to Visible Light-induced Free Radical Promoted Cationic Polymerization

 

        M. Ciftci, S. Kork, G. Xu, M. R. Buchmeiser, Y. Yagci 

        Photopolymerization Fundamentals Boulder, CO USA, 2015.

 

333. Shedding Light upon the Influence of Conformations and Microstructure on the

  Photophysical Properties of Conjugated Polymers: Case Study on Fluorene-Vinylene 

  Alternating Copolymers in “Hairy-Rod” Architecture 

 

  I. Cianga, D. Goen Colak, L. Cianga, E. G. Hitruc, Y. Yagci 

  The 3nd CEEPN Workshop on Polymer Science, Iasi, Romania, 2015

 

334. Photoinduced in situ formation of clickable PEG hydrogels and their antibody conjugation,

 

M. Ciftci, M.U. Kahveci, S. Evran, S. Timur, Y. Yagci 

EMN Meeting On Hydrogel Materials 2016, Singapore, 2016.

 

335. Combining Elemental Sulfur with Polybenzoxazines via Inverse Vulcanization

 

M.Arslan, B. Kiskan, Y. Yagci

World Congress on Living Polymerizations and Polymers, Budapest, Hungary, 2016

 

336. New Photochemical Strategies for Macromolecular Syntheses

 

G.Yılmaz, Y.Yagci

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

337. Adapting Polybenzoxazines for Smart Applications

 

B. Kiskan, M.Arslan, O.S. Taskin, Y.Yagci

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

338. Highly Efficient Poly(fluorene phenylene) Graft Copolymer as a New Class of Binder for  High-Capacity Silicon Anode in Lithium-ion Batteries

 

N.Yuca, M.E.Cetintasoglu, M.F.Dogdu, H.Akbulut, S.Tabanli, U.Colak, O.S. Taskin, Y. Yagci

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

339. Oxidative Cross-Dehdyrogenative Coupling of Terminal Alkynes with Thiols Using

        Cu(I) Incorporated Schiff Base Network Polymer as Catalyst 

 

        Y. Alkan, O.S. Taskin, B. Kiskan, Y.Yagci

        46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

340. Synthesis and Self-Assembly of Fluorene-Vinylene Alternating Copolymers in 

  “Hairy-Rod” Architecture: Side Chain – Mediated Tuning of Conformation,  

  Microstructure and Photophysical Properties 

 

 D. G. Colak, I. Cianga, L.Cianga, Y.Yagci

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

341. The use of 1-(2-anthryl)-1-phenylethylene moiety at the chain end to perform chain 

 extension and block copolymerization reactions

 

 C. Ozguc, Y. Yagci, T. Nugay

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

342. Synthesis of Clickable Hydrogels and Linear Polymers by Type II Photoinitiation

 

 M. Ciftci, E. Murtezi, Y. Yagci

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

343. Dibenzoyldiethylgermane as a Visible Light Photo-reducing Agent for CuAAC Click 

  Reactions

 

  M. Arslan, G. Yilmaz, Y. Yagci

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

344. Visible and LED Light-Induced Metal Free ATRP Using Electron Acceptor Dyes in  

 Conjunction with Amines

 

C. Kutahya, F. S. Aykac, G. Yilmaz, Y. Yagci

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

345. Benzodioxinone Photochemistry for Macromolecular Synthesis

 

  V. Kumbaraci, N. Talinli, Y. Yagci

  46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

346. Photo-initiated Metal-Free Controlled Living Radical Polymerization Using 

  Polynuclear Aromatic Compounds 

 

A. Allushi, S. Jockusch, G. Yilmaz, Y. Yagci

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

 

347. Synthesis of Hyperbranced Polymer Using Benzodioxine Chemistry

 

B. Aydogan, M. Ciftci, V. Kumbaracı, N. Talınlı, Y. Yagcı

46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

348. New coatings based on fluoropolymer/ clay nanocomposites prepared by in situ 

  polymerization: Synthesis and characterizations

 

  M. Raihane M. Karamane, Y. Yagci, M. Lahcini, M. Ilsouk, M.A. Tasdelen 

  46. IUPAC World Polymer Congress, Istanbul, Turkey, 2016

 

349. In Situ Synthesis of Novel Fluorinated Methacrylate/Clay Nanocomposites by Radical 

  Polymerization: Structure and Characterizations

 

 M. Raihane, M. Karamane, Y. Yagci, M. Lahcinia, M. Ilsouk, M. Atilla Tasdelen

 Fluoropolymers 2016, New Orleans, USA, 2016

 

350. Reducing Cure Temperatures of Benzoxazines via Amine Salts

 

  A.Kocaarslan, B. Kiskan, Y. Yagci

             KAUST Research Conference: Polymers-Designing Macromolecules for

             Applications, Thuwal, Saudi Arabia, 2017

 

351. Polyethylene-g-polystyrene Copolymers by Combination of ROMP. Mn2(CO)10

  Assisted TEMPO Substitution and NMRP

 

             M. Ciftci, M. Buchmeiser, Y. Yagci

             KAUST Research Conference: Polymers-Designing Macromolecules for

             Applications, Thuwal, Saudi Arabia, 2017

 

          

352. Post-modıfıcatıon of Polybutadienes by Photoinduced Hydrogen Abstractıon from

  Benzoxazines and Their Thermally Activated Curing

 

 M. Arslan, B. Kiskan, Y. Yagci 

 IUPAC 12th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular

 Engineering, Ghent, Belgium, 2017

 

 

353. Synthesıs of Hyperbranched Polymers by Metal Free Photochemical Approach

 

            C. Aydogan, G.Yilmaz, Y. Yagci

 IUPAC 12th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular

 Engineering, Ghent, Belgium, 2017

 

 

354. Visible and NIR Light Photoinduced Metal-Free Atom Transfer Radical 

  Polymerization

 

  C. Kutahya, C. Schmitz, Y. Yagci, V. Strehmel, B. Strehmel 

             255th ACS Meeting, New Orleans, USA, 2018

 

 

355. Simultaneous and Sequentıal Synthesis of Polyaniline-g-Poly(ethylene glygol) by 

  Combination of Oxidative Polymerization and CuAAC Click Chemıstry: A Water 

  Soluble Instant Response Glucose Biosensor Material

 

T. C. Bicak, M. Gicevičius, T. C. Gokoglan, G. Yilmaz, A. Ramanavicius, L. Toppare , Y.Yagci 

IUPAC 12th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular

Engineering, Ghent, Belgium, 2017

 

 

356. Metal-free ATRP with Light as the Smallest Activator: Visible and NIR Light for

  Synthesıs of Tailor-made Polymers

 

            C. Kutahya, A. G. Yilmaz, Y. Yagci, J. S. Gutmann, B. Strehmel

 IUPAC 12th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular

 Engineering, Ghent, Belgium, 2017

 

357. Preparation of Fluorinated Methacrylate/clay Nanocomposite via in-situ Radical Polymerization: Characterization, Structure, and Properties

 

M.Raihane , M. Karamane, M. A. Tasdelen, T. Uyar, M. Lahcini, Y. Yagci

IUPAC 12th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular

Engineering, Ghent, Belgium, 2017

 

 

358. Block Copolymer Synthesis in One-shot: Concurrent Metal-free ATRP and ROP

Processes

G. Yilmaz, C. Aydogan, C. Kutahya, A. Allushı, Y. Yagci

      IUPAC 12th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular

Engineering, Ghent, Belgium, 2017

 

359. Metal Free PhotoATRP with NIR-Sensitizers

 

  C.Kutahya, Y.Yagci, V. Strehmel, J. Gutman, B. Strehmel

  GDCh Wissenshaftsforum Chemis, Berlin, Germany, 2017

 

360. Double fluorescence assay via a β-cyclodextrin containing conjugated polymer as a 

  biomimetic material for cocaine sensing

 

        M. Arslan, T. Y. Sengel, E. Guler, Z. P. Gumus, E. Aldemir, H. Akbulut, H.

        Coskunol, S. Timur, Y. Yagci

   International Symposium on Chemistry via Computation. Applications on Molecular 

   Nanoscience, Istanbul, Turkey, 2017

 

361. Catechol-bearing Polypeptide Modified Gold Nanoparticles for Point-of-Care 

        Detection of Immunoglubulin G as a Cancer Biomarker

 

A. Aydindogan, T. Endo, S. Yamada, S. Timur, Y. Yagci

5. International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences, "IC-ANMBES 2018", Romania, 2018

 

 

362. Catechol-attached Polypeptide with Functional Groups as Electrochemical Sensing

  Platform for K2-Spice

 

             C. Durmus, Eda Aydindogan, Z. P. Gumus, T. Endo, S. Yamada, S. Timur, Y. Yagci

 5. International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for  

 Biomedical and Environmental Sciences, "IC-ANMBES 2018", Romania, 2018

 

 

363. Modification of Polyolefins by Click Chemistry

 

M. Ciftci, D. Wang, M. Buchmeiser, Y.Yagci

Paint Istanbul, International Conference on Coatings, Istanbul, 2018

 

364. Visible and NIR Light Photoinduced Metal-Free Atom Transfer Radical

  Polymerization

 

 C. Kutahya, C. Schmitz, Y. Yagci, V. Strehmel, B. Strehmel 

 256th ACS Meeting, New Orleans USA, 2018

 

365. Photocatalysis with NIR Sensitizers and Cu(II) at ppm scale: photo-ATRP and Azide-

  Alkyne Cycloaddition Click Reactions

 

  C. Kutahya, Y. Yagci, B. Strehmel 

  27th Photo IUPAC, Dublin, Ireland, 2018

 

366. Smart CholestroMopping Polymer Nanoparticles in Niemann-Pick Disease Type C

 

A. Puglisi, Y. Yagci

Euroscience Open Science Forum, Toulouse, France, 2018

 

367. Unconventional applications of benzoxazine chemistry for advanced materials

 

  B.Kiskan, M. Arslan, Y. Yagci, 

  256th ACS Meeting, New Orleans, USA, 2018

 

368. Ring-Opening Polymerization of 1,3-Benzoxazines via Borane Catalyst

M.Arslan, B. Kiskan, Y.Yagci 

      1st  International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Turkey, 2018

 

369.   Combining Benzoxazine and Ketene Chemistries for Self-healing of High

              Performance Thermoset Surfaces

 

   M. Arslan, A. Motallebzadeh, B. Kışkan, A. L. Demirel, I. V. Kumbaraci, Y. Yagci

   3. International Conference on Organic Electronic Material Technologies, Kırklareli,  

   2018

370.   Self-Assembled Polymeric Micelle Nanoparticles as Smart Cyclodextrin-Releasing 

   Agents

 

A. Puglisi, Y. Yagci, International Symposium on SupraBiomolecular Systems-

Suprabio, Barcelona, Spain, 2019 

371. Smart Cholesterol-Mopping Polymer Nanoparticles in Niemann-Pick Disease Type C

 

A. Puglisi, Y. Yagci – Marie Curie Association Annual Conference, Vienna, 

Austria, 2019

 

372. A Versatile Approach for the Preparation of End-functional Polymers and Block

 Copolymers by Stable Radical Exchange Reactions

 

           Y. A.Goksu, G. Yılmaz, Y.Yagci, Bayreuth Polymer Symposium, Bayreuth, 2019

 

373. Sulfur as a Feedstock for Advanced Materials

 

  Z.Deliballi, B.Kiskan, Y. Yagci, VII International Baekeland Symposium, Taragona, 

  2019 

 

374. Amide Linkage Containing Polybenzoxazine Precursors  

 

  C.Durukan, B.Kiskan, Y. Yagci, VII International Baekeland Symposium, Taragona, 

   2019

 

375. Combining Benzoxazine and Sulfur Chemistries for Advanced Materials

 

 O. Bayram, B.Kiskan, Y. Yagci, VII International Baekeland Symposium, Taragona, 

  2019

 

 

376. Polypeptide-functionalized Polymer Decorated with Gold Nanoparticles as 

 Immobilization and Sensing Platform for Codeine Analysis

 

 U. Bulut, G. Bor, E. Guler Celik, S. Timur, Y.Yagci, International Eurasian

 Conference on Biotechnology and Biochemistry, Ankara, Turkey, 2020

 

377. New Visible Light Donor-accepter Charge Transfer Complexes fo Cationic Polymerization

 

B.T. Ercan,, S. S. Gultekin, Y.Yagci, C. Zafer. 6. European Syposium on Photopolymer Science, (Virtual) Vieanna, Turin, 2021

 

 

378. Near-IR Light İnitiated Radical Photopolymerization Using 2D Black Phosphorous

 

A. Kocaarslan, Z. Eroglu, G. Yilmaz, O. Metin, Y, Yagci, 6. European Syposium on

            Photopolymer Science, (Virtual) Vieanna, Turin, 2021

 

379. Highly Conjugated Visible and Near-Infrared Light Photoinitiating Systems

 

A. Suerkan, E. A. Alkan, K. Kaya,Y. A. Udum, L.Toppare, Y.Yagci, 6. European 

Syposium on Photopolymer Science, (Virtual) Vieanna, Turin, 2021

 

 

380. A Novel  Visible Light Induced Cationic Polymerization Method Based on Electrophlic Aromatic Substitution  

 

H. C. Kiliclar, G. Yilmaz, Y.Yagci. 6. European Syposium on Photopolymer Science, (Virtual) Vieanna, Turin, 2021

 

381. Photoinduced Synthesis of Clickable Hydrogels

 

M. B. Bilgiç, K. Kaya, Y. Yagci, 4. East West Chemistry Congress, 2021, Turkey

 

382.       Synthesis of Advanced Polymers from Simple Benzoxazines and Phenols

 

Z. Deliballi B. Kışkan, Y. Yagci, 4th International Symposium on Polybenzoxazines. Luxenbourg, 2021     

 

TOP